پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا

پارک علم و فناوری خراسان

:

پارک علم و فناوری خراسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
دکتر سید حسن علم الهدایی، رئیس پارک علم وفناوری خراسان:
توسعه دانایی محور از الزامات اجتناب ناپذیر برای تحقق رشد یافتگی و بالندگی یک ملت است.