تفاهم نامه ها

 لیست تفاهم نامه های منعقد شده بین پارک و سازمانهای دولتی و غیردولتی و شرکت های خصوصی

 
ردیف طرفین تفاهم نامه 1​ طرفین تفاهم نامه  2​ شروع تفاهم نامه پایان تفاهم نامه​ دریافت فایل​
1 دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) پارک 25/12/1393 دو سال دانشگاه امام رضا (ع).pdf
2 انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران پارک 20/08/1393 سه ساله انجمن استاندارد.pdf
3 پارک فناوری های نوین قزاقستان دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان 26/05/1393 پنج ساله اصفهان.pdf
4 پارک فناوری های نوین قزاقستان پارک 2014 سه ساله قزاقستان .pdf
5 دانشگاه کارآفرینی و خدمات کشور تاجیکستان پارک 2014 - تاجیکستان .pdf
6 شهرداری مشهد پارک 01/04/1392 سه ساله شهرداری مشهد.pdf
7 شرکت قطارشهری مشهد و حومه پارک​ 11/02/1392​ دوساله​ تفاهم-نامه-قطار-شهری-1.jpg
8 الگوی آموزشی ساخت و اندیشه یکتا پارک​ ​01/12/1391 ​یک ساله ​لگو.pdf
9 انجمن مدیریت اجرایی خراسان​ ​پارک ​30/02/1391 ​سه ساله مدیریت.pdf
10 دانشگاه آزاد قوچان​ ​پارک ​14/04/1391 ​سه ساله قوچان.pdf​
11 سازمان مدیریت صنعتی​ پارک​ 02/08/1391​ یک ساله​ مدیریت صنعتی.pdf
12 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی​ ​پارک 22/02/1391 سه ساله​ مجتمع گاز پارس جنوبی.pdf​
13 علوم پزشکی و پلکان​ پارک​ 11/09/1391​ دوساله​ علوم پزشکی و پلکان.pdf
14 ​بنیاد علمی پژوهشی علوم حلاقیت شناسی پارک​ 27/12/1391 ​تا مادامیکه نیاز باشد بنیاد خلاقیت شناسی.PDF
15 موسسه برتر اندیشان​ ​پارک ​01/12/1391 ​یک ساله موسسه برتر اندیشان.PDF
16 مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان​ معاون فناوری و نوآوری پارک​ ​​25/07/1390 ​پنج ساله آموزش عالی قوچان.pdf
17 پالایشگاه گاز هاشمی نژاد(خانگیران)​ پارک​ ​03/05/1390 دو ساله​ خانگیران.pdf
18 پژوهشگاه صنعت نفت​ پارک​ ​03/05/1390 ​سه ساله ​صنعت نفت.pdf
19 خوشه خدماتی یحیی گستر توس​ پارک​ 17/01/1390​ دو ساله​ یحیی گستر.pdf​
20 دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی ​پارک ​15/05/1390 ​پنج ساله دانشگاه جامع.pdf
21 دفتر امور نحبگان- همکاری های علمی و امورنوآوران​ پارک​ ​29/11/1390 ​سه ساله امور نخبگان.pdf
22 مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)​ ​پارک ​05/06/1390 ​دوساله مرکز رشد رويش.pdf​
23 مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)​ ​پارک 05/06/1390 یک ساله قابل تمدید مگفا.pdf
24 موسسه دارایی های فکری پلکان​ ​پارک ​13/08/1390 ​یک ساله ​پلکان.pdf
25 موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سجاد​ ​معاون فناوری و نوآوری پارک 07/06/1390 ​پنج ساله ​دانشگاه سجاد.pdf
26 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان پارک​ 20/05/1389​ تا مادام که نیاز باشد​ استاندارد.pdf
27 وزارت صنایع و معادن​ ​وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ​22/04/1389 چهارساله​ صنایع و معادن.pdf
28 مدیر مراکز رشد​ ​معاون فناوری و نوآوری پارک ​15/10/1389 پنج ساله​ مدیر مراکز رشد.pdf
29 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان​ ​پارک ​21/01/1389 ​دوساله مرکز تحقیقات کشاورزی.pdf
30 معاونت تحقیقات و توسعه فناوری صنایع دفاع ایران​ ​پارک ​27/11/1389 ​سه ساله صنایع دفاع.pdf
31 سازمان حفاظت محیط زیست​ پارک​ 05/08/1388​ تا مادام که نیاز باشد​ محیط زیست.pdf
32 سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا(ع)​ آستان قدس پارک​ 20/01/1388​ یک ساله قابل تمدید​ آستان قدس.pdf
33 سازمان میراٍاث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان​ ​پارک ​25/05/1388 ​سه ساله میراث فرهنگی.pdf
34 شرکت عمران و مسکن سازان ثامن​ پارک​ 27/04/1388 یک ساله قابل تمدید​ مسکن ثامن.pdf
35 شهرک تحقیقاتی اصفهان​ ​پارک ​24/09/1388 ​دوساله شهرک تحقیقاتی اصفهان.pdf
36 انجمن مراکز تحقیق و توسعه​ پارک​ 30/06/1388 سه ساله​ توسعه.pdf
37 مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تصمیم یار توس​ پارک​ ​01/11/1388 پنج ساله​ ​تصمیم یار توس.pdf
38 سازمان همیاری های شهرداری​ ​پارک ​15/09/1387 سه ساله​ سازمان همیاری.pdf
39 شرکت داروسازی ثامن​ پارک​ ​15/09/1387 ​دوساله قابل تمدید داروسازی ثامن.pdf
40 شهرداری مشهد​ پارک​ 25/09/1387 سه ساله شهرداری مشهد1.pdf
41 صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک​ پارک​ ​1386 یک ساله قابل تمدید​ صندوق ضمانت.pdf​​
42 شرکت گسترش کارفرینی ایران​ ​پارک ​21/09/1386 ​یک ساله قابل تمدید گسترش کارآفرینی.pdf
43 شرکت ملی گاز خراسان رضوی پارک​ 19/07/1385​ چهارساله قابل تمدید​ شرکت ملی گاز.pdf
44 شرکت شهرک های صنعتی​ پارک​ ​20/01/1385​ دو ترم آموزشی قابل تمدید​ شهرک های صنعتی.pdf
45 شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی​ پارک​ ​17/10/1385 ​دوساله قابل تمدید ​شهرک صنایع غذایی.pdf