آگهی مناقصه عمومی

پارک علم و فناوری خراسان در نظر دارد با عنایت به آیین نامه مالی و معاملاتی  خود امور پیمانکاری مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد صلاحیت واگذار نماید.

موضوع مناقصه :

الف – ارائه خدمات مرتبط در سه واحد آزمایشگاهی انرژی و مکانیک مواد و آنالیز مواد و در مجتمع پایلوت سرامیک

ب – ارائه خدمات انتقال فناوری و دانش فنی ، ارائه خدمات بررسی میزان نواوری و قابلیت تجاری سازی و نیز مالکیت فکری، ارزیابی دانش فنی ، اختراعات و نوآوریها ، ارائه انواع خدمات فنی و تخصصی مرتبط با فعالیتهای  پارک علم وفناوری خراسان

ج : فعالیت های پژوهشی و مهندسی در حوزه فناوری های اولویت دار محوله از جانب پارک علم و فناوری خراسان

لذا کلیه پیمانکاران مرتبط می توانند از تاریخ 1396/03/31 لغایت 1396/04/09 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت پارک به نشانی www.KSTP.ir مراجعه و کلیه اسناد مناقصه را از سایت مذکور دریافت و پیشنهاد کتبی خود را با قید کلمه که مورد قبول است تا تاریخ 1396/04/10 به امور حقوقی و قراردادها پارک علم و فناوری واقع در مشهد مقدس- کیلومتر 12 جاده قوچان تحویل نمایند.

تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 1396/04/11 ساعت 10 می باشد. ضمناً مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 30.000.000 ریال می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی تحویل و یا واریز وجه به شماره حساب 425267728 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه فردوسی  مشهد به نام پارک علم و فناوری خراسان واریز گردد. هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

شماره تماس پارک              35003606-051

                                       051-35003615      

 

قرارداد انجام خدمات آزمایشگاهی فناوري، نوآوری و مالکیت فکری

شرایط شرکت در مناقصه خدمات آزمایشگاهی و فناوری

پیشنهاد قیمت