آگهی مناقصه عمومی

پارک علم و فناوری خراسان در نظر دارد با عنایت به آیین نامه مالی و معاملاتی  خود ونیزمصوبه هیات رئیسه امور پیمانکاری مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد صلاحیت واگذار نماید.

موضوع مناقصه : امور مربوط به حفاظت فیزیکی و خدمات انتظامی سایت مرکزی خود واقع در کیلومتر 12 جاده مشهد به قوچان- مشهد و مراکز رشد اقماری شهرستانهای گناباد و نیشابور.

لذا کلیه پیمانکاران مرتبط می توانند از تاریخ 12/7/1396. لغایت22 /07/1396 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت پارک به نشانی www.KSTP.ir مراجعه و کلیه اسناد مناقصه را از سایت مذکور دریافت و پیشنهاد کتبی خود را با قید کلمه که مورد قبول است در تاریخ 22/7/1396 به امور حقوقی و قراردادها پارک علم و فناوری واقع در مشهد مقدس- کیلومتر 12 جاده قوچان تحویل نمایند.

تاریخ بازگشایی پاکات روز یک شنبه مورخ 23/7/1396 ساعت10 می باشد. ضمناً مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 30.000.000 ریال می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و چک تضمین تحویل گردد. هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

شماره تماس پارک        35003606-051

                                  051-35003615

 

تعهدات شرکت طرف قرارداد

شرایط شرکت در مناقصه خدمات انتظامی

فرم پیشنهاد قیمت مناقصه قرارداد خدمات انتظامی

فرم قرارداد واگذاری خدمات امور انتظامی