ابلاغ حکم آقای دکتر سید حسن علم الهدایی "رئیس پارک علم و فناوری خراسان" به عنوان " رئیس کمیسون فناوری استان "