بازديد استاندارخراسان رضوي از مركز مبادلات فناوري ايران و قزاقستان در پارك فناوري هاي نوين الاتائو

استاندار خراسان رضوي به اتفاق تيم همراه خود در سفر به قزاقستان از مركز مبادلات فناوري ايران وقراقستان در پارك فناوري هاي نوين الاتائو بازديد كرد
اين مركز حاصل ارتباطات و تفاهم نامه اي مشترك بين پارك علم و فناوري خراسان و پارك الاتائو قزاقستان است كه در سال ٩٣ افتتاح شده و به تبادل فناوري و توسعه ارتباطات و همكاري هاي گوناگون در زمينه هاي علم و فناوري ميپردازد.
انتقال دانش فني،همكاري بين شركت هاي مختلف دانش بنيان در زمينه هاي گوناگون از جمله معدن،نفت و گاز وپتروشيمي،كشاورزي،داروسازي،تجهيزات پزشكي ،مواد معدني و فروش فناوري از جمله اقدامات انجام شده و مورد توافق بين پارك علم و فناوري خراسان به نمايندگي از كشور ايران و پارك فناوري هاي نوين الاتائو به نمايندگي از قزاقستان است كه در سند همكاري هاي مشترك دو كشور نيز امده است.