طرح پسادکتری صنعتی

احتراما پیرو تفاهم نامه بین دووزارتین صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم تحقیقات و فناوري، فهرست نهم "طرح پسادکتری صنعتی" صنایع ارتباطی آوا اعلام شده است.

عناوین طرح های پسادکتری صنعتی و فرصت مطالعاتی داخل در سایت دفتر ارتباط با صنعت به آدرس http://industry.msrt.ir قرار دارد.