کارگاه"روش های تامین مالی برای استارتاپ ها" با حضور واحدهای فناور شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ,  و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان ،  به نقل از روابط عمومی مرکز رشد فناوری گناباد همزمان با برگزاری نشست ماهانه هسته ها و واحدهای فناور کارگاه"روش های تامین مالی برای استارتاپ ها" برگزار شد.

این نشست با حضور مدیران عامل هسته ها و واحدهای فناور مرکز رشد فناوری گناباد برگزار و به چگونگی و روش های تأمین سرمایه برای شرکتهای استارت آپ توسط مهندس علیرضا جاوید عربشاهی پرداخته شد.