پایان کاریازدهمین جشنواره ملی فن افرینی شیخ بهایی با درخشش نمایندگان خراسان رضوی
انتخاب مرکز رشد فناوری جامع پارک علم و فناوری خراسان به عنوان مرکز رشد برتر استان خراسان درسال 93
ارج نهادن به اقدامات پژوهشی مهمترین هدف برگزاری هفته پژوهش و فناوری
مراسم افتتاحیه مرکز رشد فناوری تربت حیدریه
صفحه بندی123