اولین جشنواره ملی فناوری های آب، بهره وری و بازچرخانی
پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات
نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوری های نوین شهری
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
آگهی مناقصه عمومی
مسابقه اینترنتی نماز در آیینه ی وحی
نمایشگاه نفت و گاز قزاقستان - آلماتی
نمایشگاه نفت و گاز روسیه - مسکو
اولین نمایشگاه بین المللی مدیریت بحران، فاوری ها و تجهیزات وابسته
دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
اطلاعیه جذب سرباز امریه در پارک علم و فناوری خراسان