تقویم آموزشی شرکت های مراکز رشد و پارک

 

دانلود تقویم آموزش سال 96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واحدهای فناور