مدیران و کارشناسان

 
هاشم مهذب رحیم زاده
مدیر مراکز رشد
و مدیر مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت
تلفن: 35003430-051
حمیدرضا صالح مقدم
مشاور رئیس پارک در امور مراکز رشد
تلفن: 35003431-051
سید موسی سیادتی
مدیر مرکز رشد فناوری جامع
تلفن: 35003423-051
ایمیل: incub-sat-o@kstp.ir
 
علی جاهدی
مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات
تلفن: 35003463-051
ایمیل: incub-ict@kstp.ir
 
 
 
داود تفضلی
مدیر مرکز رشد فناوری انرژی
تلفن: 35003428-051
ایمیل: incub-incub@kstp.ir
سید ایمان شریعتی
مدیر مرکز رشد فناوری نیشابور
تلفن: 42637043-051
ایمیل: i-shariati@kstp.ir
 
علیرضا جاوید عربشاهی
مدیر مرکز رشد فناوری گناباد
تلفن: 57288633-051
ایمیل:  incub-gonabad@kstp.ir
 
ولی ا... کاشکی
مدیر مرکز رشد کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی
 
تلفن: 38717012-051
 فهیمه حسامی
کارشناس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات
تلفن: 35003454-051
ایمیل: incub-prog@kstp.ir
 
 
سعید صدیق
کارشناس مرکز رشد فناوری جامع
تلفن: 35003465-051
ایمیل: incub-pre@kstp.ir
 
 
معصومه ذاکریان مقدم
کارشناس مرکز رشد فناوری انرژی
تلفن: 35003528-051
ایمیل: incub-energy@kstp.ir
 
علیرضا شیرازی
کارشناس جذب و پذیرش مرکز رشد نیشابور
تلفن: 42637042-051
ایمیل: a.shirazi@kstp.ir
 زهرا خسروی راد
کارشناس آموزش و مشاوره مراکز رشد

تلفن: 35003424-051
ایمیل: incub-train@kstp.ir
 
نرگس خنده رو
کارشناس نظارت و ارزیابی مراکز رشد
تلفن: 35003459-051
ایمیل : incub-supervisor@kstp.ir
فرهاد ترکمان اسدی
 کارشناس امور پشتیبانی مرکز رشد
تلفن: 35003513-051
ایمیل: incub-support@kstp.ir
سعیده محمدیان
کارشناس جذب و پذیرش
تلفن: 35003424-051
ایمیل: incub-admin@kstp.ir
 
شراره ثابت تیموری
کارشناس جذب و پذیرش
تلفن: 35003414-051
ایمیل: temp.sabet@kstp.ir
 
سید مصطفی حسینی تلگردی
کارشناس 
روابط عمومی و امور دفتری مرکز رشد
تلفن: 35003456-051
ایمیل: incub-secretary@kstp.ir
 
مازیار ناظران
کارشناس مرکز رشد نیشابور
تلفن: 42637041-051
ایمیل: m.nazeran@kstp.ir
   

 

واحدهای فناور