معرفی مراکز رشد

 
مراکز رشد فناوری پارک علم و فناوری خراسان به منظور بهره برداری بهره ورانه از توانمندی های موجود در منطقه خراسان و با توجه به زیر ساخت های لازم در توسعه فناوری از نظر سخت افزاری، نرم افزاری و ظرفیت های تخصصی موجود در پارک راه اندازی شده اند. این مراکز تحت مدیریت متخصصین حرفه ای و با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کارآفرینان پشتیبانی مینماید. کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه های مختلف منتهی به فناوری تشکیل شده و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند.
  
اهداف
بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی
ایجاد زمينه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای پژوهشگر جوان
ایجاد فضای لازم جهت گسترش موسسات کوچک و متوسط دانش گرا در زمینه های فناوری
بسترسازی جهت ایجاد فرصتهای شغلی مناسب جهت کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه‌هاي فناوري
كمك به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري
توليد و توسعه‌ي محصولات و فرآيندهاي فناوري قابل عرضه به بازار
 
 
مخاطبان مرکز رشد :
محققين براي تجاري كردن دستاوردهاي تحقيقاتي؛
نوآوران براي تبديل ايده‌هاي نوآورانه به محصولاتي قابل فروش در بازار؛
به منظور برپايي و راه‌اندازي فعاليتي جديد تا زمان رسيدن به صحنه‌ي رقابت در بازار؛
شركت هاي كوچك و متوسط به منظور بقاء و ادامه‌ي فعاليت و افزايش قدرت رقابت در بازار؛
متخصصين و كارشناسان از طريق پيدا كردن بازاري مناسب براي ارائه‌ي تخصص و مهارتشان؛
 
مراکز رشد پارک علم و فناوری خراسان
مرکز رشد واحدهای فناوری
مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
مرکز رشد واحدهای فناوری انرژی
مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت
مرکز رشد واحدهای فناوری خیام نیشابور
مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی
و مرکز رشد واحدهای فناوری گناباد
مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریه
 

واحدهای فناور