دوازدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
بازدید معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور از مرکز رشد فناوری نیشابور
ششمین جلسه دبیرخانه استارتاپ ویکند نیشابور
نشست تخصصی مدیر مرکز رشد فناوری نیشابور در جلسات مرکز جذب سرمایه گذاری شهرستان نیشابور
تشکیل نخستین جلسه هم اندیشی طراحی مدل های سرمایه گذاری خطر پذیر و راه اندازی شعبه نیشابور صندوق پژوهش و فناوری استان به پیشنهاد مرکز رشد فناوری نیشابور
صفحه بندی1234

واحدهای فناور