حمایت از نواوری و اختراع

خدمات و حمایت ها

  • راهنمایی و مشاوره به نوآور جهت اجرای ایده
  • ارائه خدمات و پشتیبانی تخصصی جهت اجرایی شدن ایده در حد امکانات و اعتبارات
  • حمایت از ثبت اختراع و تایید علمی طرح های موفق مرکز
  • ارزیابی اختراع ثبت شده
  • ارزیابی اختراع قبل ثبت-استعلام

اخبار

فراخوان و رویدادها