Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

انتصاب سرپرست معاونت ایجاد و توسعه واحدهای فناور

آقای دکتر قنبری، رییس پارک علم و فناوری خراسان در حکمی آقای مهندس داوود تفضلی را به سمت سرپرست معاونت ایجاد و توسعه واحدهای فناور پارک علم و فناوری خراسان منصوب کرد.

آقای تفضلی پیش از این سمت مدیریت مرکز رشد انرژی پارک را بر عهده داشتنویاتک