بازدید دکتر ستاری، معاون علمی و پژوهشی ریاست جمهوری از پارک علم و فناوری خراسان