معرفی پارک علم و فناوری خراسان در مدارس سمپاد مشهد