Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

 

شرح وظایف اداره خدمات فنی و تخصصی:

 • بررسی نیازهای فنی و تخصصی واحدها و موسسات مستقر در پارک و برنامه ریزی برای تأمین آنها.
 • فراهم آوردن امکانات و تجهیزات مناسب جهت انجام آزمایش‌های مورد نیاز موسسات و هسته های مستقر در پارک.
 • نظارت بر روند بهره برداری واحدهای فناور و سایر موسسات مستقردر پارک از امکانات و تجهیزات فنی و آزمایشگاهی پارک و ارائه راهنمائی‌هایی لازم به آنها.
 • انجام اقدامات لازم به منظور ارتقا کمی و کیفی امکانات و تجهیزات فنی و آزمایشگاهی پارک و توسعه آنها.
 • ارائه راهنمایی‌های لازم به موسسات و واحد های مستقر در پارک و هماهنگ کردن فعالیت های آنان.
 • تلاش برای ارتقای خدمات فنی و تخصصی از طریق اخذ گواهینامه های معتبر برای آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تخصصی.
 • تدوین و بروز نمودن تعرفه ارائه خدمات فنی و تخصصی.
 • تهیه و تدوین پیش نویس آئین نامه ها و دستورالعمل های لازم در مورد چگونگی بهره گیری از امکانات و تجهیزات فنی و آزمایشگاهی پارک جهت طرح و تصویب در مراجع ذیربط.
 • تهیه و تدوین برنامه های لازم برای راهبری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات فنی و آزمایشگاهی پارک و انجام نظارت‌های لازم در این زمینه به منظور بروزرسانی تجهیزات مزبور برای استفاده واحدها و موسسات مستقر در پارک.
 • برقراری ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی در جهت جذب کمک‌های فنی و تخصصی آنها در راستای تأمین نیازهای فنی و تخصصی واحدها و موسسات مستقر در پارک.
 • ارزیابی اولیه طرح های مشتری مدار و فناور و نیازهای طرح های مذکور و کمک به افزایش و انجام سایر اقدامات مقتضی با همکاری سایر واحدهای ذیربط در جهت تأمین مقیاس تولید یا خدمات واحدهای فناور، شرکت های دانش بینان و سایر موسسات مستقر در پارک .
 • تهیه اطلاعات و اسناد مورد نیاز طرح ها.
 • حمایت از طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات نیمه صنعتی.
 • شناسایی، بررسی و ارزیابی شرکت های ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی به پارک.
 • ایجاد و توسعه بانک اطلاعات عربه و تقاضای فناوری در کشور در راستای زمینه‌های تخصصی واحدهای فناور، شرکت های دانش بینان و سایر موسسات مستقر در پارک.
 • جستجو منابع مالی و اعتباری مناسب برای طرح‌ها و فناوری‌های آماده واگذاری و سرمایه‌گذاری.
 • بازاریابی و کسب نیازهای فناوری مراکز صنعتی و اقتصادی در حیطه اهداف و وظایف پارک.
 • تبلیغ و بازاریابی با شیوه های مختلف برای عربه توانمندی‌های واحدهای فناور، شرکت های دانش بینان و سایر موسسات مستقر در پارک.
 • ایجاد ارتباط بین متقاضیان (فناوری‌های تولید شدۀ آماده بهره‌برداری) و واحدهای فناور، شرکت های دانش بینان و سایر موسسات مستقر در پارک.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.