Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

سیدایمان شریعتی مدیر مراکز رشد

ستاد مراکز رشد فناوری

  پروفایل         ۰۵۱۳۵۰۰۳۴۵۶         i.shariati@kstp.ir

شرح وظایف مدیریت مراکز رشد:

 

 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات لازم به منظور برقراری رویه واحد برای مراکز رشد تابعه پارک .
 • بررسی قوانین و مقررات موجود و پیشنهاد اصلاح آنها در جهت تطبیق با اساسنامه و آیین نامه های مراکز رشد و واحدهای فناور.
 • ایجاد هماهنگی در امور مراکز رشد و واحدهای فناور، برنامه ریزی، حمایت و پشتیبانی از نیروی انسانی، تدارکاتی و ... .
 • برنامه ریزی توسعه مراکز رشد و واحدهای فناور جدید در سطح استان با همکاری سایر واحدهای مختلف پارک و با استفاده از مشارکت دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی.
 • نظارت مستمر بر حسن اجرای فعالیتهای مراکز رشد و واحدهای فناور تابعه.
 • تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های مختلف و نیز تنظیم گزارش فعالیت‌های مراکز رشد و واحدهای فناور و نظارت و ارزیابی آنها.
 • ایجاد ارتباط متقابل بین مراکز رشد و واحدهای فناور جهت بهره مندی از سرمایه، امکانات و تجهیزات و .... طرفین.
 • ارائه نظرات مشورتی به سایر واحدهای تابعه پارک.
 • ارائه اطلاعات لازم از طرحها و برنامه های جاری و آینده مراکز رشد و واحدهای فناور به رئیس پارک و سایر مراجع ذی‌صلاح.
 • مطالعه و برنامه ریزی برای پذیرش و جذب هسته و واحدهای فناور در مراکز رشد و توسعه ظرفیت پذیرش مراکز رشد.
 • دریافت و بررسی مقدماتی تقاضای واحدهای فناور جهت پذیرش در مراکز رشد.
 • تشکیل پرونده برای هسته ها و واحدهای فناور متقاضی استقرار در مراکز رشد و طرح درخواست آنان در کمیته جذب و پذیرش.
 • تهیه پیش نویس انعقاد قرارداد با هسته ها و واحدهای فناور که پذیرش آنها در مراکز رشد مورد تأیید قرار گرفته است.
 • انجام برنامه ریزی‌های آموزشی و ارائه خدمات آموزشی متناسب با نیازهای واحدها و موسسات مستقر در پارک در جهت ارتقا دانش و تقویت مهارت‌های تخصصی آنها.
 • ارائه خدمات اطلاع رسانی و کتابخانه ای به موسسات و واحدهای مستقر در پارک.
 • ارائه خدمات مشاوره‌ای به شرکت های توسعه دهنده‌ی دانش فنی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.