Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

داوود تفضلی معاون ایجاد و توسعه واحدهای فناور

معاونت ایجاد و توسعه واحدهای فناور

  پروفایل         ۰۵۱۳۵۰۰۳۱۳۱         incub-incub@kstp.ir

شرح وظایف معاونت ایجاد و توسعه واحدهای فناور :

 

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس پارک به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • نظارت بر تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه ها و دستور العمل ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.
 • ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس پارک در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.
 • پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت‌های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست پارک.
 • راهبری، نظارت و انجام هم افزایی بین واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای برنامه ها و وظایف پارک.
 • برنامه ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویت‌های پارک.
 • برنامه ریزی و تهیه طرح های لازم به منظور توسعه فعالیت های حوزه معاونت.
 • انجام اقدامات لازم برای اجرایی شدن سیاست ها و برنامه های مصوب پارک و اعمال نظارت های لازم در این زمینه.
 • انعقاد قرارداد به نمایندگی از حوزه معاونت با کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی حسب اختیارات تفویض شده از سوی مقام مافوق.
 • ارائه گزارش های موردی و دوره ای از عملکرد و فعالیت های حوزه معاونت به رئیس پارک و مراجع ذیربط.
 • ارائه پیشنهادات لازم در خصوص نیروی انسانی و سایر تجهیزات و ملزومات مورد نیاز واحدهای تابعه تحت نظر معاونت به واحدهای تابعه ذیربط پارک.
 • برنامه ریزی در رابطه با جلب مشارکت مراکز دانشگاهی ، پژوهشی و فناوری به منظور تجمیع امکانات و توانمندی‌های آنان در راستای اهداف پارک.
 • کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه و انجام اقدامات لازم برای رفع نیازهای آنان.
 • همکاری با رئیس پارک در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای تابعه پارک.
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود.
 • اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحد های تابعه.
 • شرکت در شوراها ، کمیسیون ها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مرتبط با حوزه معاونت.
 • نظارت بر روند پذیرش موسسات، شرکت های دانش بینان و واحدهای فناور .
 • برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد مراکز رشد واحدهای فناوری و مراکز خدمات علمی و دیگر مراکز مورد نیاز پارک.
 • اولویت بندی زمینه های فعالیت حوزه معاونت و مراکز رشد در چارچوب سیاست ها و خط مشی‌های مصوب .
 • پیش بینی و بررسی نیازهای موسسات، شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور و انجام اقدامات لازم برای تأمین آنها .
 • نظارت بر روند کارگروه های ارزیابی موسسات، شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور.
 • برنامه ریزی به منظور گسترش کمی وکیفی موسسات، شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.