Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

دانلود گواهینامه آزمایشگاه مواد و متالورژی

دانلود گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

 

ردیف
فلزات
شماره استاندارد ملی
1)    
مواد فلزی- روش آزمون کششی در دمای محیط
10272
2)    
آزمون خمش فولاد
1016
3)    
آزمون خمش معکوس ورق ها و نوارهای فولادی با ضخامتی کمتر از 3 میلیمتر
1024
4)    
پوششهای فلزی- پوششهای گالوانیزه گرم بر روی مواد آهنی- اندازه گیری جرم بر واحد سطح- روش گراوی متر
1545
5)    
تیر آهن گرم نور دیده بال نیم پهن موازی ویژگیها  و روش های آزمون
1791
6)    
نبشیهای فولادی گرم نور دیده با بالهای مساوی و یا نامساوی رواداریهای نورد
1792
7)    
نبشیهای فولادی گرم نور دیده با بالهای مساوی و نامساوی اندازه ها و مشخصه ها
1794
8)    
روش آزمون کشش سیم های فولادی
2096
9)    
طناب فولادی
2680
10)              
پیچ ها و میله های دو سردنده - ویژگیهای مکانیکی و روش آزمون
2874
11)              
ویژگی پروفیل آلومینیوم
2384
12)              
میلگرد های گرم نور دیده مصرفی در بتن- ویژگیها روشهای آزمون
3132
13)              
تیر آهن گرم نوردیده بال باریک شیبدار ویژگیها و روشهای آزمون
3277
14)              
تیرآهن گرم نوردیده بال نیم پهن موازی ویژگیها و روشهای آزمون
1791
15)              
ناودانی‏های گرم نوردیده لبه گردبال شیبدار - ویژگیها و روشهای آزمون
4477
16)              
ورق فولادی سرد نوردیده با کیفیت معمولی و کششی ویژگیها و روشهای آزمون‏
5723
17)              
پروفیل های فولادی پروفیل سرد شکل داده شدهZ - ویژگیها
7335
18)              
پروفیل های فولادی پروفیل های تو خالی مخصوص در و پنجره- ویژگیها
7336
19)              
پروفیل های فولادی پروفیل های سرد شکل داده شده  چارچوبی – ویژگیها
7337
20)              
پروفیل های فولادی پروفیل زهوار – ویژگیها
7338
21)              
پروفیل های فولادی پروفیل سرد شکل داده شده  ناودانی  – ویژگیها
7339
22)              
ورق فولاد کربنی گالوانیزه گرم پیوسته با کیفیت معمولی،  شکل دهی متوسط و کششی - ویژگی ها وروش های آزمون
7597
23)              
آزمون سختی سنجی فلزات- روش برنیل. قسمت اول: روش آزمون
1-7809
24)              
آزمون سختی‌سنجی فلزات- روش راکول - قسمت اول: روش آزمون
1-7811
25)              
آزمون سختی سنجی فلزات- روش ویکرز قسمت اول: روش آزمون
1-7810
26)              
کشش عرضی جوش
8268
27)              
آزمون های مخرب روی جوش ها در مواد فلزی. آزمون کشش طولی روی فلز جوش در اتصالات جوش ذوبی
8270
28)              
سوکتهای مخصوص طنابهای فولادی برای کاربردهای عمومی. قسمت اول مشخصات عمومی و شرایط پذیرش
1-9294
29)              
سوکتهای مخصوص طنابهای فولادی برای کاربردهای عمومی. قسمت دوم:
الزامات ویژه برای سوکت های تولید شده به روش آهنگری یا ماشینکاری از قطعه خام
2-9294
30)              
سوکتهای مخصوص طنابهای فولادی برای کاربردهای عمومی. قسمت سوم:
اتصالات سوکتی- الزامات ویژه برای سوکتهایی که به روش ریخته گری ساخته شده اند.
3-9294
31)              
مواد فلزی- ورقه و تسمه- تعیین توان سختی کرنش کششی
10259
32)              
مواد فلزی ابر پلاستیک- روشی برای ارزیابی خواص کششی
10260
33)              
سیم های آلومینیومی کشش- سرد برای هادی های خطوط هوایی
10429
34)              
طناب- تعیین ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی- روش آزمون
6395
35)              
آلیاژهای مس-  تنش تسلیم در کشش- روش آزمون
7893
36)              
زنجیرهای حلقه کوتاه جهت استفاده در بالابرها - روشهای آزمون و بازرسی چاپ اول
3249
37)              
زنجیرهای کالیبره شده حلقه کوتاه با مقطع گرد - گروه 3 – ویژگیها- چاپ اول
3250
38)              
زنجیرهای کالیبره شده حلقه کوتاه با مقطع گرد - گروه 4 – ویژگیها- چاپ اول
3251
39)              
زنجیره‌های کالیبره شده حلقه کوتاه با مقطع گرد – گروه 5 – ویژگیها- چاپ اول
3252
40)              
زنجیره‌های کالیبره شده حلقه کوتاه با مقطع گرد - گروه 6 – ویژگیها- چاپ اول
3253
41)              
زنجیرهای غلطکی انتقال نیرو با گام کوتاه- چاپ اول
3452
42)              
دوچرخه - زنجیر- ویژگیها و روشهای آزمون- چاپ اول
7840
 
 
ردیف پلیمرها شماره
1)      
استاندارد پلاستیک(تعیین خواص خمش پلاستیک‏های سخت)
357
2)      
پلاستیکها ـ تعیین خواص خمشی
375
3)      
سیمان – تعیین مقاومت فشاری  و خمشی روش آزمون
393
4)      
روش تعیین مقاومت خمشی بتن
490
5)      
لاستیک ولکانیزه یا ترموپلاستیک تعیین خواص تنش کرنش کششی ـ روش آزمون چاپ اول
764
6)      
پلاستیک های اسفنجی سخت- خواص کششی- روش آزمون
2430
7)      
پلاستیک های اسفنجی سخت- خواص خمشی- قسمت اول: روش آزمون خمش
1-2432
8)      
پلاستیک های اسفنجی سخت- خواص خمشی- قسمت دوم: تعیین خواص
2-2432
9)      
روش آزمون خمش پلاستیکهای اسفنجی سخت چاپ دوم
2432
10)  
پلاستیکها تعیین خواص کششی- روش آزمون
6621
11)  
الیاف کربن - اندازه گیری خواص کششی آزمونه های تک لیف-روش آزمون
7008
12)  
پلیمرها- پلاستیک- اندازه گیری خواص مکانیکی- دینامیکی به روش خمش سه نقطه ای- روش آزمون
8143
13)  
پلیمرها- پلاستیک- تعیین خواص مکانیکی- دینامیکی در حالت کشش- روش آزمون
8146
14)  
پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف– خواص خمشی – روش آزمون
8178
15)  
پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه – خواص کششی  روش آزمون
8181
16)  
پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه – سختی باراکول-روش آزمون
8182
17)  
پلاستیک ها- تعیین خواص کششی در کرنش با نرخ زیاد
10920
18)  
ویژگیها و روشهای آزمون پستانک گول زن بچه
2470
 
مصالح ساختمانی و سرامیک ها
1)      
روش تعیین جذب آب اسفنجی‏های پلاستیکی سخت
2315
2)      
مصالح ساختمانی  ـ فرآورده‌های عایقکاری حرارتی، تعیین رفتار فشاری ـ روش ‌آزمون
7117
3)      
مصالح ساختمانی ـ فرآورده‌های عایقکاری حرارتی، تعیین چگالی ظاهری ـ روش ‌آزمون
7118
4)      
مصالح ساختمانی ـ فرآورده‌های عایقکاری حرارتی ـ  تعیین رفتار خمشی  ـ روش ‌آزمون
7302
5)      
پلاستیک های سلولزی سخت- آزمون پایداری ابعادی
10718
6)      
بلوک ها و صفحات ساخته از دانه های پلی استایرن منبسط شونده- ویژگیها
11108
7)      
موزائیک ـ ‌ویژگی ها و روش های آزمون
755
8)      
سیمان – تعیین مقاومت فشاری  و خمشی روش آزمون
393
9)      
روش تعیین مقاومت خمشی بتن
490
10)  
ویژگیها و روش آزمون صحفه‏های پلی استیرن قابل انبساط برای مصارف عایق حرارتی
1584
11)  
تعیین مقاومت فشاری آزمونه‏های بتن
3206
12)  
تعیین مدول گسیختگی (مقاوم خمشی) کاشیها
3995
13)  
مصالح ساختمانی ـ فرآورده‌های عایقکاری حرارتی، تعیین مقاومت کششی عمود بر سطوح ـ روش ‌آزمون
7119
14)  
پانلهای ساندویچی سبک سه بعدی ـ  ویژگی ها
7143
15)  
مصالح ساختمانی ـ فرآورده‌های عایقکاری حرارتی ـ تعیین مقاومت کششی موازی با سطوح
7297
16)  
مصالح ساختمانی ـ فرآورده‌های عایقکاری حرارتی ـ تعیین رفتار خمشی  ـ روش ‌آزمون
7302
17)  
پانلهای ساختمانی- مقاومت فشاری و خمشی  روش آزمون
8063
18)  
بتن سبک- تعیین مقاومت خمشی بتن هوادار اتوکلاو شده- روش آزمون
8598
19)  
قطعات بنایی- تعیین مقاومت خمشی قطعات بنایی بتنی- روش آزمون
9174
20)  
نردبانهای آلومینیومی قابل حمل
2675
21)  
تعیین مقاومت شیمیایی - کاشیهای لعابدار
4002
22)  
ویژگیهای کاشی ضد اسید
3051
23)  
سنگ گرانیت ساختمانی - ویژگی‏ها
5694