Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

منظور شركت‌ها، مؤسسات، واحدهاي تحقيق و توسعه و يا ساير اشخاص حقوقي تحت پوشش يا مستقر در پارک، يا مراکز رشد یا سایر بخش‌های وابسته به پارک هستند كه طي مراحل رسمي در پارك پذيرفته مي‌شوند و هويت حقوقي مستقل از پارك دارند و با توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانوني در زمينه ارائه خدمات تخصصی كسب و كار مورد نیاز واحدهای فناور عضو پارک فعالیت می‌نمایند. اين تعريف با رعايت مقررات مربوط، شامل شركت­ها و مؤسسات خارجي نيز مي­شود.

وظیفه مدیریت و راهبری ارائه خدمات تخصصی فناوری به واحدهای فناور عضو پارک را مرکز توسعه کسب و کار بر عهده دارد.

کارگروهی با هماهنگی مرکز توسعه کسب و کار، وظیفه بررسی احراز شرایط پذیرش و ارزیابی شرکت های ارائه دهنده خدمات فناوری را برعهده دارد.

شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تخصصی کسب‌وکار پارک علم و فناوری خراسان:

1. شرکت خدمات کسب و کار رضوی

2. شرکت هوشا فناور ازمان

3. شرکت نوآوران توسعه ملی

4. شرکت نگین پژوهان

5. مرکز توسعه نوآوری تک

6. شرکت پلکان

7. شرکت کیمیا محاسب