Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

سامانه DVR

داده‌‌های مخابره شده از نقاط مختلف شبکه، به جهت رصد شبکه و آگاهی از وضعیت سیستم همواره دارای اهمیت به سزایی بوده‌اند. این اهمیت زمانی بیشتر خواهد شد که این داده‌ها ملاک تصمیم‌گیری مدیران برای کنترل بهتر شبکه و رسیدگی به سیستم شود. از این رو صحت داده‌های مخابره شده بسیار مهم است. سامانه صحت‌سنجی و اصلاح داده با نام انگلیسی Data Validation and Reconstruction/Reconciliation (DVR) با اتصال مستقیم به تله‌متری می‌تواند وضعیت نقاط بحرانی در شبکه‌های بزرگ‌ ابعاد را تحلیل نماید.

 

توانمندی:

• قابلیت تعریف هر یک از نقاط بحرنی در شبکه به منظور تحلیل داده‌های مخابره شده از آن نقطه
• قابلیت جستجوی نقاط بر اساس پارامترهای شناسنامه‌ای آن نقاط
• قابلیت تعریف نرخ داده‌ها برای هر یک از سنسورها بر اساس واحد‌ها زمانی ثانیه، دقیقه، ساعت و ...
• تعریف الگوریتم‌های صحت‌سنجی در سه سطح اولیه، متوسط و پیشرفته
• قابلیت تعریف فرمول‌های تعیین معیار درستی داده‌ها برای الگوریتم سطوح اولیه. شامل تعریف کران بالای خطا، کران بالای هشدار، کران پایین خطا، کران پایین هشدار
• قابلیت بازسازی و اصلاح داده‌هایی که عدم صحت آن‌ها در گام صحت‌سنجی مشخص شده است.
• تعریف الگوریتم‌های بازسازی داده در سه سطح اولیه، متوسط و پیشرفته
• قابلیت گزارش‌گیری داده‌ها در بازه‌های زمانی متفاوت در دو قالب آفلاین و آن‌لاین داده‌ها
• قابلیت تعریف معیارهای گزارش خطا برای هر سنسور
• قابلیت رصد عملکرد سنسورها و گزارش نوع خطای هر سنسور در بازه‌های زمانی متفاوت