Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

شرکت هوای پاک اندیشان ژرف بین (پاژ) با شماره ثبت ۶۰۳۵۹، با تکیه بر کارشناسان متخصص و با استفاده از تجهیزات پیشرفته، فعالیت خود را در حوزه نمونه برداری و گزارش‌دهی پارامترهای محیط زیستی واحدهای صنعتی به سازمان حفاظت محیط زیست در قالب آزمایشگاه معتمد بنا به بند الف ماده ۶۱ قانون برنامه چهارم توسعه از فروردین ماه ۱۳۹۷ آغاز نموده است.

لازم به ذکر است که شرکت هوای پاک اندیشان ژرف بین (پاژ) به عنوان دومین آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست در بخش هوا و صوت در استان خراسان رضوی می‌باشد.

 

خدمات

۱. خدمات آزمایشگاهی در زمینه سنجش پارامترهای محیط زیستی در بخش هوا و صوت:

منابع ثابت

  • نمونه‌برداری و سنجش ذرات معلق خروجی دودکش، رطوبت و سرعت جریان داخل دودکش طبق متدهای EPA/ISO

دستگاه نمونه بردار ذرات غبار خروجی از دودکش مدل WESTECH 9096

  • سنجش گازهای خروجی دودکشCxHy,H2S,SO2,NOX,NO2,NO,CO,CO2,O2) ) و محاسبه درصد هوای اضافه و راندمان خالص و ناخالص احتراق و نیز اندازه‌گیری دما، رطوبت، نقطه شبنم، سرعت گاز و ... طبق متدهای EPA/ASTM/DIN/ISO

دستگاه پرتابل سنجش گازهای خروجی دودکش مدل Testo350

 

هوای محیط

  • سنجش صوت زیست محیطLeq30,Lmax,Lmin در محدودهdB  0-140   طبق متدهای EPA/ISO

دستگاه صداسنج مدل TES-1353

 

  • نمونه برداری و سنجش ذرات معلق هوای محیط (PM1,PM2.5, PM4, PM10,TSP) طبق متدهای EPA/ASTM/BSI

دستگاه اندازه گیری ذرات محیطی مدل ساخت کمپانی GT 531S آمریکا Met One  

 

۲. مشاوره مهندسی و مدیریت محیط زیست

  • مدیریت محیط زیست
  • ارزیابی زیست محیطی
  • استقرار و نگهداری سیستم های مدیریت
  • مدلسازی آلودگی هوا و صوت
  • کنترل آلودگی هوا و صوت

۳. برگزاری سمینار، همایش و دوره های آموزشی مهندسی محیط زیست