Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

سامانه مهتاب

براي طراحي و مدل سازي شبکه هاي توزيع و انتقال آب و نفت از نرم افزارهاي مهندسي استفاده مي شود. در کشور ما به دليل تحريم ها استفاده از اين برنامه ها با مشکلاتي روبروست. از طرفي محدوديت هاي موجود در اين برنامه ها، توسعه آن ها را براي اهداف خاص در کشور غيرممکن مي نمايد. موتور هيدروليکي بومي مهتاب (موتور هيدروليکي توزيع و انتقال آب) براي رفع اين موانع توسعه داده شده است.

 

توانمندی:

• قابلیت شبیه سازی هیدرولیکی مبتنی بر دبی
• اتصال به Gis و GeoDatabase
• تعریف المان های  جدید برای مدلسازی مانند چاه
• امکان تعریف کنترل ها و ضابطه های پیچیده بهره برداری
• پشتیبانی از 4 زبان از جمله فارسی، انگلیسی، آلمانی و عربی