Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

امور موسسات با هدف ایجاد انگیزه و مدیریت جریان دانش و فناوری و فراهم اوردن امکانات زیر بنایی و تهسیلات قانونی به منظور ایجاد محیط کاری مناسب برای مراکز تحقیق و توسعه و موسسات دانش محور با رویکردی اقتصادی، ضمن ایجاد فضایی مناسب جهت انجام تحقیقات کاربردی و تجاری سازی نتایج ان موجبات رشد تحقیقات  را از رهگذر هم افزایی ناشی از مجاورت فیزیکی این واحد ها و نیز کاهش هزینه های سرمایه گذاری اولیه و هزینه های جاری فراهم می سازد.

 

جذب و پذیرش

شرایط اختصاصی موسسات متقاضی استقرار در پارک علم و فناوری
 واحدهای فناور (تولید فناوری و خدمات فناورانه)
واحدهای تولید نیمه صنعتی در زمینه فناوری های نوین (محصولات مبتنی بر فناوری نوین)
واحدهای تولید نیمه صنعتی در زمینه تولید پیشرفته (ماشین‌سازی پیشرفته، اتوماسیون، رباتیک و ...)
واحدهای فناور تولید‌کننده سفارشی مبتنی بر فرآیندهای پیشرفته (مهندسی معکوس، طراحی جدید، شرایط خاص)
آزمايشگاه‌هاي مرجع، كاليبراسيون و اكروديته
شركت‌هاي خدمات فني و مهندسي و فناور (دانش محور با هدف ارائه خدمات فناوری)
 واحدهای تحقیق و توسعه
واحدهاي پژوهشي و تحقيق و توسعه سازمان‌هاي غير دولتي و كارخانجات و صنايع
مراکز تحقیقاتی- پژوهشی
دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي دولتي و خصوصي و واحدهاي پژوهشي وابسته
واحدها و مراكز پژوهشي و مطالعاتي سازمان‌هاي دولتي و خصوصی
 واحدهای خدماتی
شركت‌هاي خدمات مشاوره‌اي و تخصصي (بازرگاني، بازاريابي و فروش، ICT ،حقوقي ، ... )
موسسات خدماتي پشتيباني
انجمن‌هاي تخصصي وNGO  علمي داراي مجوز معتبر
مراكز رشد واحدهاي فناوري خصوصي
شرایط عمومی موسسات متقاضی استقرار در پارک
موسسه ثبت شده باشد.
 موسسه رشد يافته باشد و حداقل 3 سال سابقه كار مفيد داشته باشد.
ارزش‌افزوده در محصولاتشان بالا باشد ، به زمين كمي نياز داشته باشند، توليد مبتني بر نيروي متخصص باشد و توليد انبوه و حجيم نداشته باشند.
داراي برنامه مدون و مشخص جهت توسعه فعاليت‌ها باشد .
حداقل 80% سهامداران و 80% نيروي شاغل از فارغ التحصيلان دانشگاه‌هاي داخلي و يا خارجي باشد.
موسسات فعال در زمينه انتقال و اشاعه فناوري و همچنين جذب و بومي‌سازي فناوري در اولويت هستند.
موسسات فعال در زمينه صادرات خدمات فني و مهندسي در اولويت هستند.
چنانچه شريك سرمايه‌گذار خارجي تا حداكثر  49% سهام را داشته باشند در اولويت هستند.
از وزارت‌خانه يا سازمان‌هاي مرتبط داراي مجوز يا پروانه معتبر باشند.
(مثلا مراكز پژوهشي حرفه‌اي با مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي – واحد هاي R&D داراي مجوز از وزارت صنايع – موسسات اعتباري يا مالي با مجوز از بانك مركزي يا شركت‌هاي بازرگاني داراي مجوز از اتاق بازرگاني)
 شیوه نامه درخواست پذیرش در پارک
1 - موسسات متقاضی استقرار در پارک ابتدا به دفتر پذیرش مراجعه می‌کنند. در صورتی که در دفتر پذیرش، شرایط موسسه برای استقرار در پارک تشخیص داده شود، بعد از ثبت درخواست در دفتر پذیرش به همراه معرفی‌نامه دفتر پذیرش به امور موسسات مراجعه می‌نمایند.
 2 -  امور موسسات موارد زیر را در مراجعه موسسات لحاظ خواهد کرد:
مصاحبه و گفتگوی اولیه در امور موسسات
 ارائه فرم پذیرش به متقاضی جهت تکمیل و پیوست کردن مستندات و مدارک موسسه
 بازدید از موسسه و واحدی از آن که قرار است در پارک مستقر شود و تهیه گزارشی از بازدید
برگزاری جلسات با مسئولین پارک در صورت نیاز
بازدید از محل موسسه به همراه مسئولین پارک در صورت نیاز
بازدید از موسسه به‌همراه کارشناس پرونده در صورت نیاز
 3 - تکمیل پرونده متقاضی و آغاز روال کارشناسی درخواست پذیرش
 ارائه مشاوره به موسسه در خصوص نواقص و کاستی‌های پرونده و مستندات
ارائه مشاوره تخصصی به موسسه در جهت تدوین و یا تکمیل برنامه توسعه فعالیت‌ها
ارسال پرونده متقاضی برای کارشناسی تخصصی
ارائه مشاوره به موسسه در خصوص تهیه ارائه برای کارگروه فناوری
اطلاع رسانی به متقاضی در خصوص پیشرفت فرآیند پذیرش
 4 - تشکیل کارگروه فناوری و بررسی درخواست موسسه متقاضی
تعیین زمان برگزاری جلسه کارگروه
ارائه دستورکار جلسه به پیوست رزومه موسسه، فرم‌ها و  جداول کارشناسی شده موسسه متقاضی به اعضای کارگروه
تایید نهایی ارائه(پاورپوئینت) موسسه جهت بررسی در جلسه کارگروه
برگزاری و مدیریت جلسه کارگروه
اعلام نتیجه و مصوبه کاگروه به موسسه متقاضی
 

نظارت و ارزیابی فناوری

با توجه به تدوین َآئین نامه ارزشیابی موسسات مستقر در پارک، ارزيابي هاي موسسات فناور توسط امور موسسات پارك و طبق شاخص هاي كمي مندرج در فرم ارزيابي صورت می پذیرد. پس از ارزيابي، گزارش آن به کارگروه فناوري پارك ارائه شده و طبق آراي اعضاي اين شورا در خصوص اعطاي مجوز موسسه فناور  تمديد قرارداد اسكان و نيز ساير امور مربوط به موسسات فناور، تصميم گيري خواهد شد.
اين آئين نامه و فرم هاي موجود در آن به منظور دستيابي به اهداف زير تهيه شده است:
 رشد متوازن موسسات فناور در پارك با توجه به ماهيت دانش بنيان بودن اين موسسات
ارائه  مجوز موسسه فناور، به موسسات فناور
تعريف معیارهایی براي تمدید مدت حضور موسسات در  پارك
ایجاد چارچوبی برای ارائه مشاوره های تخصصی در خصوص رشد موسسات
رتبه بندی موسسات و ارائه خدمات‌های پارک متناسب با آن.
وابسته نكردن تمديد قرارداد اسكان در پارك به كسب مجوز موسسه فناور، به منظور ايجاد فرصت براي ثمردهي تحقيقات و سرمايه­گذري­هاي صورت گرفته در R&D
  دوره هاي ارزيابي موسسات به شرح زیر است:
انتهاي سال اول : در اين سال صرفا امتيازها استخراج شده و در پرونده شركت ثبت مي شوند. همچنين مجوز موسسه فناور، و قرارداد اسكان براي سال بعد تمديد مي گردد.
 انتهاي سالهاي دوم و سوم : مطابق با نمودار فرآيند ارزيابي عمل خواهد شد.
 انتهاي سال چهارم و پس از آن : مطابق با نمودار فرآيند ارزيابي عمل خواهد شد.
مراحل و روش ارزيابي
ارزيابي موسسات فناور در چهار معيار  «علمي و تحقيقاتي» ، «اقتصادي و فناوري»، «تعامل و هم افزايي» و «سازماني و پرسنلي» صورت مي گيرد. اين ارزيابي به اين صورت است كه فرم هاي  ارزيابي به موسسات فناور تحويل داده شده ، موسسه به صورت خود اظهاري فرم را  تكميل نموده و در همه موارد مستندات را به پيوست فرم به امور موسسات تحويل مي دهد. مراحل اين كار به شرح زير است:
امور موسسات سه هفته قبل از اتمام قرارداد اسکان، انقضای مجوز موسسه فناور وی اارزیابی سالیانه، فرم ارزیابی را کتبا تحویل مسئول موسسه نموده و راهنمایی لازم جهت تکمیل آن، ارائه می نماید.
موسسه موظف است ظرف مدت یک هفته، فرم ارزیابی را تکمیل و به همراه مستندات تحویل امور موسسات  داده و رسیده رسید تحویل بگیرد.
امور موسسات موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به بررسی مستندات و ارزیابی فعالیت‌ها ، اقدام و نتیجه کارشناسی را به موسسه اعلام نماید.
موسسه موظف استظرف مدت سه روز نظر خود را در مورد نتایج ارزیابی اعلام نماید. عدم اعلام نظر از سوی موسسه به منزله قبول نتایج ارزیابی تلقی می گردد.
در صورت اعتراض موسسه به نتایج ارزیابی، موضوع با حضور مدیر امور موسسات،  کارشناس ارزیاب و موسسه ، بررسی و نتیجه قطعی از سوی مدیر امور موسسات اعلام خواهد شد.
پس از مشخص شدن نتایج ارزیابی، امور موسسات گزارشی تحلیلی از وضعیت موسسه جهت تصمیم‌گیری‌های بعدی شامل تمدید قرار داد، صدور مجوز موسسه فناور، نیاز به مشاوره و غیره،  به معاونت فناوری ارائه خواهد نمود.
پرونده هایی که دارای ارزیابی مثبت باشند در سطح حوزه معاونت فناوری تصمیم گیری و نتیجه آن جهت اقدامات بعدی ابلاغ خواهند شد.
پرونده هایی که دارای ارزیابی منفی هستند و نیاز به تصمیم گیری در خصوص وضعیت حضور موسسه در پارک دارد، به کارگروه تخصصی فناوری ارجاع داده خواهند شد.
طبق فرم ارزيابي هر كدام از معيارها داراي وزن مشخصي هستند كه به شرح زير اعلام  مي شود:
معيار علمي و تحقيقاتي با وزن 25 درصد
معيار اقتصادي و فناوري با وزن 45 درصد
معيار تعامل و هم افزايي با وزن 15 درصد
معيار سازماني و پرسنلي با وزن 15 درصد
 براي تعيين امتياز هر موسسه، امتياز هر معيار در ضريب وزني آن ضرب شده و مجموع امتيازات در هر يك از چهار بخش امتياز كسب شده توسط موسسه خواهد بود.
اعطای مجوز فناور
موسسه هایی که در پارک پذیرش می شوند برای سال اول،  همزمان با پذیرش، مجوز فناور به آنها اعطا خواهد شد. برای سال های بعد از  آن، به شركتی که موفق مي شود در ابتدای سال دوم  حداقل 20 امتياز، در سال  سوم و چهارم حداقل 30 امتياز و در سالهاي پنجم به بعد حداقل 50 امتياز ، با اعمال ضرايب وزني كسب کند مجوز فناور توسط پارک علم و فناوری خراسان اعطا خواهد شد.
 

انعقاد تفاهم نامه‌های همکاری
•    تفاهم نامه با پژوهشگاه صنعت نفت
•    تفاهم نامه با شرکت ملی گاز
•    تفاهم نامه با پالایشگاه خانگیران  
•    تفاهم نامه با صنایع دفاع     
•    تفاهم نامه با نخبگان دفاعی شرق کشور  


توسعه تعاملات با دستگاه‌های اجرایی استان
•    کارگروه کمیسیون فناوری استان
•    کمیته طرح‌های دانش‌بنیان
•    کارگروه اشتغال استان
•    کمیته‌های برگزاری هفته پژوهش


سایر اقدامات انجام شده
•    تدوین آیین نامه ارزیابی و نظارت برای رتبه بندی شرکت¬های فناور
•    اصلاح فرآیند پذیرش و تدوین آیین نامه مربوطه 
•    بهبود وضعیت اطلاع رسانی
•    بهبود وضعیت اینترنت شرکت¬ها
•    مدیریت سامانه اشتغال و رصد پارک
•    تعیین تکلیف طرح¬های نیمه صنعتی
•    برگزاری جلسات ماهیانه امور موسسات
•    هماهنگی برای حضور در نمایشگاه¬ها
•    بررسی و اعلام وضعیت رشد و توازن موسسات به آن¬ها
•    هماهنگی جهت بازدید گروهی موسسات در خارج از پارک 
•    حمایت از تامین منابع مالی طرح‌های فناورانه شرکت‌ها از طریق صندوق پژوهش، صندوق مهر و بانک‌ها
•    حضور در کارگروه اشتغال استان، کمیسیون فناوری استان، کمیته طرح‌های دانش‌بنیان و کمیته-های هفته پژوهش  

مهم ترین اقدامات اجرایی
•    حمایت از شبکه واحد های فناوری 
•    حمایت از استقرار موسسات فناور 
•    حمایت از استقرار واحد های تحقیق و توسعه R&D 
•    اصلاحو ایجاد کار گروه های تخصصی و بازوهای مشورتی
•    حمایت از ایجاد و استقرار مراکز پژوهشی حرفه ای (خصوصی دولتی)
•    حمایت از موسسات خدمات تخصصی
•    واگذاری اراضی پارک به واحد های فناوری در قالب اجاره بلند مدت
•    برگزاری و مشارک در همایشها و نمایشگاه ها برای معرفی واحد های فناوری
•    پیشنهاد محتوای دوره های آموزشی تخصصی برای واحد های فناوری نظارت بر اجرای آن
•    حمایت از ارائه مقالات و گزارش های علمی توسط واحد های فناوری
•    حمایت از اخذ استانداردها وتاییدها وگواهینامه های معتبر علمیواحدهای فناوری
•    حمایت از اجرای پروژه های پژوهشیو مطالعاتی مورد نیاز پارک
 

پرسنل 

سیدمهدی مظلوم‌زاده

سرپرست امور موسسات

امیرحسین تیموری

کارشناس امور موسسات

مهدی آرمان

کارشناس امور موسسات

علی اصغر صادق پور

کارشناس امور موسسات

ثریا حافظی مطلق

کارشناس امور موسسات

 

 

آخرین اخبار

 

 

شرکت‌های جاری 

- فن آوری فراگرد پیام رضا دباغ نیشابوری وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
- مهر تابان توس سعید کلاهی اهری
- پیمان خطوط رشق سید مهدی مدنی بجستانی
- یسناپارس مریم امامدادی فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای
- سازه گستر آرین پارس رضا نجات پور محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها
- شاخص صنعت پارس شهرام ذکری ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
- کوشا صنعت توس جواد اساسی
- توسعه صنایع غذایی دانشگرایان نوین دلسا مهدی قیافه داوودی
- اتوماسیون اداری حسیب محمد هنرور
- اکسیر رایانه صبا سید مهدی حسینی سمنانی
- آروین برترین فناوران روز امیرحسین ساغروانی
- شبکه ارتباطات طلایی شرق حسین خسروی رشخواری
- تراشه سیستم پیشرو محمد علی بساق زاده ندارد سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک
- سامانه ساز صنایع خراسان آذر کیانی نژاد ندارد خدمات تجاری‌سازی
- خدمات نیروگاهی آهار شرق محمدرضا هاتف ندارد سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک
- زیست تروند آرین فرهاد شکوهی فر ندارد فناوری زیستی
- کمباین سازی زرین بوجار خراسان رضوی سید احمد رضوی
- مرکز پژوهش و نوآوری موسسه آموزش عالی خراسان جلیل ذبیحی ندارد
- موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان محمدعلی میرزابابایی
- برنا صنعت توس مهدی شیرقاضی ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
- شرکت گل کوه بینالود زهرا کاوه
- شرکت نوآوران نگین پژوهان سپهر آریان عباس پورزکی ندارد خدمات تجاری‌سازی
- شهاب کیاآرمان عاطفه جنتیان
- یاران بهگزین پارسا محمدابراهیم دوراندیش ندارد ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
- هورتاش توس رضا ذالقدری
- هوشمند سازان شرق امین پرهیزکار
- پشتیبانی صنایع دیار شرق حسام‌الدین گرایلی
- شرکت تحقیقاتی مهندسی ژرف پویان توس الهام مرادی فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای
- الکترومد پرشین توس سید محسن شهرآئینی ندارد وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
- صدرا ماهان پارسیان حسن نجفی
- موسسه مطالعات راهبردی بشرا پژوه شرق علی اصغر صادق پور ندارد خدمات تجاری‌سازی
- َشرکت داروسازی اکسیر گل سرخ مرضیه سنوئی محصل فناوری زیستی
- کارا صنعت تدبیر پایا سیامک کلانی دارد ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته


   ۷۹۸

   
نویاتک