Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

امور موسسات با هدف ایجاد انگیزه و مدیریت جریان دانش و فناوری و فراهم آوردن امکانات زیر بنایی و تهسیلات قانونی به منظور ایجاد محیط کاری مناسب برای مراکز تحقیق و توسعه و موسسات دانش محور با رویکردی اقتصادی، ضمن ایجاد فضایی مناسب جهت انجام تحقیقات کاربردی و تجاری‌سازی نتایج آن موجبات رشد تحقیقات را از رهگذر هم‌افزایی ناشی از مجاورت فیزیکی این واحدها و نیز کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه‌های جاری فراهم می‌سازد.

 

نحوه پذیرش در امور موسسات پارک علم و فناوری خراسان

 

نظارت و ارزیابی فناوری

با توجه به تدوین َآئین‌نامه ارزشیابی موسسات مستقر در پارک، ارزيابي‌های موسسات فناور توسط امور موسسات پارك و طبق شاخص‌هاي كمی مندرج در فرم ارزيابی صورت می‌پذیرد. پس از ارزيابی، گزارش آن به کارگروه فناوری پارك ارائه شده و طبق آراي اعضای اين شورا در خصوص اعطای مجوز موسسه فناور  تمديد قرارداد اسكان و نيز ساير امور مربوط به موسسات فناور، تصميم گيری خواهد شد.

اين آئين نامه و فرم هاي موجود در آن به منظور دستيابي به اهداف زير تهيه شده است:
 رشد متوازن موسسات فناور در پارك با توجه به ماهيت دانش بنيان بودن اين موسسات
ارائه  مجوز موسسه فناور، به موسسات فناور
تعريف معیارهایی براي تمدید مدت حضور موسسات در  پارك
ایجاد چارچوبی برای ارائه مشاوره های تخصصی در خصوص رشد موسسات
رتبه بندی موسسات و ارائه خدمات‌های پارک متناسب با آن.
وابسته نكردن تمديد قرارداد اسكان در پارك به كسب مجوز موسسه فناور، به منظور ايجاد فرصت براي ثمردهي تحقيقات و سرمايه­گذري­هاي صورت گرفته در R&D
  دوره هاي ارزيابي موسسات به شرح زیر است:
انتهاي سال اول : در اين سال صرفا امتيازها استخراج شده و در پرونده شركت ثبت مي شوند. همچنين مجوز موسسه فناور، و قرارداد اسكان براي سال بعد تمديد مي گردد.
 انتهاي سالهاي دوم و سوم : مطابق با نمودار فرآيند ارزيابي عمل خواهد شد.
 انتهاي سال چهارم و پس از آن : مطابق با نمودار فرآيند ارزيابي عمل خواهد شد.
مراحل و روش ارزيابي
ارزيابي موسسات فناور در چهار معيار  «علمي و تحقيقاتي» ، «اقتصادي و فناوري»، «تعامل و هم افزايي» و «سازماني و پرسنلي» صورت مي گيرد. اين ارزيابي به اين صورت است كه فرم هاي  ارزيابي به موسسات فناور تحويل داده شده ، موسسه به صورت خود اظهاري فرم را  تكميل نموده و در همه موارد مستندات را به پيوست فرم به امور موسسات تحويل مي دهد. مراحل اين كار به شرح زير است:
امور موسسات سه هفته قبل از اتمام قرارداد اسکان، انقضای مجوز موسسه فناور وی اارزیابی سالیانه، فرم ارزیابی را کتبا تحویل مسئول موسسه نموده و راهنمایی لازم جهت تکمیل آن، ارائه می نماید.
موسسه موظف است ظرف مدت یک هفته، فرم ارزیابی را تکمیل و به همراه مستندات تحویل امور موسسات  داده و رسیده رسید تحویل بگیرد.
امور موسسات موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به بررسی مستندات و ارزیابی فعالیت‌ها ، اقدام و نتیجه کارشناسی را به موسسه اعلام نماید.
موسسه موظف استظرف مدت سه روز نظر خود را در مورد نتایج ارزیابی اعلام نماید. عدم اعلام نظر از سوی موسسه به منزله قبول نتایج ارزیابی تلقی می گردد.
در صورت اعتراض موسسه به نتایج ارزیابی، موضوع با حضور مدیر امور موسسات،  کارشناس ارزیاب و موسسه ، بررسی و نتیجه قطعی از سوی مدیر امور موسسات اعلام خواهد شد.
پس از مشخص شدن نتایج ارزیابی، امور موسسات گزارشی تحلیلی از وضعیت موسسه جهت تصمیم‌گیری‌های بعدی شامل تمدید قرار داد، صدور مجوز موسسه فناور، نیاز به مشاوره و غیره،  به معاونت فناوری ارائه خواهد نمود.
پرونده هایی که دارای ارزیابی مثبت باشند در سطح حوزه معاونت فناوری تصمیم گیری و نتیجه آن جهت اقدامات بعدی ابلاغ خواهند شد.
پرونده هایی که دارای ارزیابی منفی هستند و نیاز به تصمیم گیری در خصوص وضعیت حضور موسسه در پارک دارد، به کارگروه تخصصی فناوری ارجاع داده خواهند شد.
طبق فرم ارزيابي هر كدام از معيارها داراي وزن مشخصي هستند كه به شرح زير اعلام  مي شود:
معيار علمي و تحقيقاتي با وزن 25 درصد
معيار اقتصادي و فناوري با وزن 45 درصد
معيار تعامل و هم افزايي با وزن 15 درصد
معيار سازماني و پرسنلي با وزن 15 درصد
 براي تعيين امتياز هر موسسه، امتياز هر معيار در ضريب وزني آن ضرب شده و مجموع امتيازات در هر يك از چهار بخش امتياز كسب شده توسط موسسه خواهد بود.
اعطای مجوز فناور
موسسه هایی که در پارک پذیرش می شوند برای سال اول،  همزمان با پذیرش، مجوز فناور به آنها اعطا خواهد شد. برای سال های بعد از  آن، به شركتی که موفق مي شود در ابتدای سال دوم  حداقل 20 امتياز، در سال  سوم و چهارم حداقل 30 امتياز و در سالهاي پنجم به بعد حداقل 50 امتياز ، با اعمال ضرايب وزني كسب کند مجوز فناور توسط پارک علم و فناوری خراسان اعطا خواهد شد.
 

انعقاد تفاهم نامه‌های همکاری
•    تفاهم نامه با پژوهشگاه صنعت نفت
•    تفاهم نامه با شرکت ملی گاز
•    تفاهم نامه با پالایشگاه خانگیران  
•    تفاهم نامه با صنایع دفاع     
•    تفاهم نامه با نخبگان دفاعی شرق کشور  


توسعه تعاملات با دستگاه‌های اجرایی استان
•    کارگروه کمیسیون فناوری استان
•    کمیته طرح‌های دانش‌بنیان
•    کارگروه اشتغال استان
•    کمیته‌های برگزاری هفته پژوهش


سایر اقدامات انجام شده
•    تدوین آیین نامه ارزیابی و نظارت برای رتبه بندی شرکت¬های فناور
•    اصلاح فرآیند پذیرش و تدوین آیین نامه مربوطه 
•    بهبود وضعیت اطلاع رسانی
•    بهبود وضعیت اینترنت شرکت¬ها
•    مدیریت سامانه اشتغال و رصد پارک
•    تعیین تکلیف طرح¬های نیمه صنعتی
•    برگزاری جلسات ماهیانه امور موسسات
•    هماهنگی برای حضور در نمایشگاه¬ها
•    بررسی و اعلام وضعیت رشد و توازن موسسات به آن¬ها
•    هماهنگی جهت بازدید گروهی موسسات در خارج از پارک 
•    حمایت از تامین منابع مالی طرح‌های فناورانه شرکت‌ها از طریق صندوق پژوهش، صندوق مهر و بانک‌ها
•    حضور در کارگروه اشتغال استان، کمیسیون فناوری استان، کمیته طرح‌های دانش‌بنیان و کمیته-های هفته پژوهش  

مهم ترین اقدامات اجرایی
•    حمایت از شبکه واحد های فناوری 
•    حمایت از استقرار موسسات فناور 
•    حمایت از استقرار واحد های تحقیق و توسعه R&D 
•    اصلاحو ایجاد کار گروه های تخصصی و بازوهای مشورتی
•    حمایت از ایجاد و استقرار مراکز پژوهشی حرفه ای (خصوصی دولتی)
•    حمایت از موسسات خدمات تخصصی
•    واگذاری اراضی پارک به واحد های فناوری در قالب اجاره بلند مدت
•    برگزاری و مشارک در همایشها و نمایشگاه ها برای معرفی واحد های فناوری
•    پیشنهاد محتوای دوره های آموزشی تخصصی برای واحد های فناوری نظارت بر اجرای آن
•    حمایت از ارائه مقالات و گزارش های علمی توسط واحد های فناوری
•    حمایت از اخذ استانداردها وتاییدها وگواهینامه های معتبر علمیواحدهای فناوری
•    حمایت از اجرای پروژه های پژوهشیو مطالعاتی مورد نیاز پارک
 

پرسنل 

سیده فاطمه شهرستانی

سیده فاطمه شهرستانی

کارشناس امور موسسات
امیرحسین تیموری

امیرحسین تیموری

کارشناس امور موسسات
علی اصغر صادق پور

علی اصغر صادق پور

مشاور برنامه‌ريزی استراتژيک

 

 

آخرین اخبار

 

 

شرکت‌های جاری 

- بهپویان امین منتظر مرتضی تقوائی حسین زاده دارد محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها
- ساینا پردازش گسترش شرق هادی جمشیدی ندارد فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای
- رایان پردازش ارتباط بی انتها هستی نیکونام دارد فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای
- بزرگمهر منیر سورن محمدجواد مالکی دارد وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
- پیشگامان گسترش متن باز علیرضا شهریاری دارد فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای
- طراحان ماشین حجازیان هاشم حجازیان بازه حور دارد محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها
- مهندسی زرین سامانه شرق رضا کتابدار دارد سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک
- پدیده انرژی پارسیان محمد رضا عابدینی دارد ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
- فن آوری فراگرد پیام رضا دباغ نیشابوری دارد وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
- نیرو نماد خراسان محسن قدریان دارد ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
- مهر تابان توس سعید کلاهی اهری ندارد ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
- شرکت سامانه های دقیق نوین افراز عبدالحسین خارکش دارد ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
- پیمان خطوط شرق سید مهدی مدنی بجستانی دارد سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک
- یسناپارس مریم امامدادی دارد فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای
- سازه گستر آرین پارس رضا نجات پور دارد محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها
- شاخص صنعت پارس شهرام ذکری ندارد ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
- کوشا صنعت توس جواد اساسی ندارد ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
- توسعه صنایع غذایی دانشگرایان نوین دلسا مهدی قیافه داوودی دارد محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها
- اتوماسیون اداری حسیب محمد هنرور دارد فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای
- اکسیر رایانه صبا سید مهدی حسینی سمنانی دارد فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای
- شبکه ارتباطات طلایی شرق آیناز مهاجر دارد فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای
- اندیشه ابرار سید محمد علوی ندارد فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای
- صنعت پروژه توس علی نامدار بادلو دارد ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
- تراشه سیستم پیشرو محمد علی بساق زاده دارد سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک
- سامانه ساز صنایع خراسان آذر کیانی نژاد دارد خدمات تجاری‌سازی
- خدمات نیروگاهی آهار شرق محمدرضا هاتف دارد سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک
- زیست تروند آرین فرهاد شکوهی فر ندارد فناوری زیستی
- کمباین سازی زرین بوجار خراسان رضوی سید احمد رضوی
- آرشام صنعت توس رضا عدالتی دارد ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
- موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان محمدعلی میرزابابایی دارد خدمات تجاری‌سازی
- برنا صنعت توس مهدی شیرقاضی ندارد ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
- پیشگام انرژی خاور علی‌اکبر بهمدی دارد ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
- ایمن موج توس محمدصادق ثانوی دارد سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک
- فرانگرش جهان الکترونیک امیر سابقی نیا دارد سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک
- صنایع سبز آویژه ماشین مهراب توس سهراب سهیلی دارد محصولات پیشرفته سایر حوزه‌ها
- شرکت گل کوه بینالود زهرا کاوه ندارد فناوری زیستی
- پویا پردازش نگار شرق حامد رحیمیان ظریف ندارد فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای
- شهاب کیاآرمان عاطفه جنتیان ندارد فناوری زیستی
- کاوش صنعت توس علیرضا ناصری حسینی دارد ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
- یاران بهگزین پارسا محمدابراهیم دوراندیش دارد ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
- هورتاش توس رضا ذالقدری دارد ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
- هوشمند سازان شرق امین پرهیزکار ندارد سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک
- پشتیبانی صنایع دیار شرق حسام الدین گرایلی ندارد ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
- شرکت تحقیقاتی مهندسی ژرف پویان توس الهام مرادی دارد فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای
- مهندسی ماشین های دوار خاور طوس علی رحیمیان مشهدی دارد ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
- الکترومد پرشین توس افسانه لطفی ندارد وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
- صدرا ماهان پارسیان حسن نجفی دارد ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
- شرق آزما بازثاوا بهروز یزدی ندارد ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
- پروتئین نو ترکیب طاها سید امید رعنائی سیادت دارد وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
- موسسه مطالعات راهبردی بشرا پژوه شرق علی اصغر صادق پور ندارد خدمات تجاری‌سازی
- پرتو صنعت پاژ حسین خطیبی دارد ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
- سامان داروی هشتم امیرحسین مقصودی دارد داروهای پیشرفته
- َشرکت داروسازی اکسیر گل سرخ مرضیه سنوئی محصل فناوری زیستی
- کارا صنعت تدبیر پایا سیامک کلانی دارد ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
- فرآیندنگرشرق نازنین اساسی یزدی ندارد سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک
- افق روشن صحرا احمد گداز دارد ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته