Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

عضویت در پارک و مراکز رشد فناوری

مرکز رشد چیست ؟

فرآیند پذیرش در پارک علم و فناوری خراسان

 

پاسخ


شرکت هایی که از نظر گردش مالی جزء 20 درصد اول شرکت های بزرگ کشور نبوده و اکثریت سهام آنها متعلق به شرکت های مذکور نباشد. این واحدها دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده که با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری، ارائه خدمات و فعالیت در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت می نمایند.
این واحدها شامل شرکت های خصوصی، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و مراکز تحقیقات وابسته به دانشگاه ها و یا دستگاه های اجرایی می باشند و می توانند از نظر حقوقی مؤسسه ی در حال تشکیل یا موجود (به ثبت رسیده) باشند.

پاسخ

تیم کاری متشکل از تعدادی دانش آموخته دانشگاهی یا تیم های غیرحقوقی که در زمینه تحقیقات فناورانه در گرایش های مشخص و با هدف بستر سازی برای تحقیقات حرفه ای فعالیت می کنند.

پاسخ

طرح یا ایده بازار پسند (Marketable) که اجرای آن مبتنی بر تحقیقات و فناوری باشد و پژوهش‌های آن انجام پذیرفته باشد.

پاسخ

طرح یا برنامه کاری (Business Plan) نوشته ایست که کارآفرین را آماده می کند تا تمام عوامل داخلی و خارجی درگیر در آغاز یک کسب و کار یا فعالیت کارآفرینانه ی نوپا را در نظر بگیرد. BP مانند یک نقشه راه، برای تضمین موفقیت در عوامل جذب سرمایه، جذب تیم کاری مطمئن، سازماندهی تیم، شناسایی مشتریان، تولید محصول مناسب و انتخاب بازار مطمئن به کارآفرین کمک می کند. با توجه به اینکه در مرکز رشد، مؤسسات دانش مدار و فناور که ایده های مناسب، فناورانه و مبتنی بر فناوری های نو دارند مستقر می شوند، برنامه کاری ارائه شده از طرف این مؤسسات بایستی علاوه بر حداقل های برنامه کاری، ویژگیهای خاص و استراتژیهای متناسب با ایجاد یک نوع فناوری نو را داشته باشد.

پاسخ

گرایش تخصصی و زمینه کاری که متقاضی در آن فعالیت می کند.

پاسخراه اندازی و ایجاد مؤسسات فناوری خصوصی شرایطی را ایجاب می نماید که معمولا واحدهای متقاضی مرکز رشد از آن برخوردار نمی باشند.
به منظور فراهم نمودن امکانات و شرایط لازم برای واحدهای فناوری نوپا دوره ی رشد مقدماتی در مرکز رشد فعال می شود.
در این دوره به افراد یا گروههای مستعدی که دارای ایده های فناورانه هستند، مشاوره و آموزش های لازم برای تثبیت ایده ی فناورانه و برنامه ی کاری، تثبیت و شناسایی گروه های کاری و ایجاد هویت مستقل حقوقی داده می شود.
مدت دوره رشد مقدماتی 6 ماه است که بنا به ضرورت با تصویب شورای مرکز رشد تا 9 ماه قابل تمدید است. در طول مدت این دوره، مؤسسات موظف به تکمیل و اثبات ایده ی محوری، تثبیت تیم کاری و ارائه برنامه ی کاری برای ورود به دوره رشد می باشند.
ضرورت اصلی این دوره، جذب نیروهای خلاق دانشگاهی، تغییر الگوی ذهنی اشتغال و تسریع مراحل رشد و شفافیت تعاملات در دوره ی رشد است.

پاسخ


دوره ای است که طی آن یک مؤسسه با اجرای برنامه ی کاری مصوب که بر اساس ایده ی فناورانه تنظیم شده است به یک مؤسسه ی فعال و موفق اقتصادی تبدیل می شود.
روند رشد مؤسسات فناوری طی حضور در مرکز رشد بر اساس شاخص های رشد یافتگی

 • رشد علمی و فناوری
 • رشد مالی و اقتصادی
 • رشد سازمانی

پاسخ

درخواست مؤسسات فناوری متقاضی استقرار بر اساس دارا بودن 3 شرط زیر ارزیابی خواهد شد:

 • داشتن ایده ی فناورانه (محوری) مناسب که مرحله پژوهشی آن انجام پذیرفته باشد.
 • ترکیب نیروی انسانی متناسب با زمینه ی فعالیت مؤسسه و دارای هویت حقوقی مستقل.
 • ارائه برنامه کاری (Business Plan) 

اولویت پذیرش با موسسات دارای تیم کاری متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاهی و نوآوران است که طرح های فناورانه مبتنی بر فناوری های نوین دارند.
مؤسساتی که در شناسایی ایده ی محوری ابهاماتی داشته باشند و یا جهت تکمیل برنامه ی کاری خود نیاز به زمان داشته باشند، در صورت برخورداری از امتیازات مربوط به تیم کاری مناسب،           می توانند برای ورود به دوره رشد مقدماتی اقدام کنند.
مؤسسات مستقر در دوره ی رشد مقدماتی، با برخورداری از نیازهای اولیه ی یک واحد فناوری، موظف به اثبات ایده ی محوری، تثبیت تیم کاری و نیروی انسانی مورد نیاز یک مؤسسه ی خصوصی و ثبت حقوقی شرکت و ارائه ی برنامه ی کاری به منظور ورود به دوره ی رشد می باشند.
در صورت موفقیت مؤسسه برای ورود به مرحله ی رشد که توسط شورای مرکز رشد تصویب               می گردد، هزینه های دوره ی رشد مقدماتی مشمول تخفیف خواهد شد.

پاسخ


با توجه به محدودیت امکانات و منابع، یک شرکت فقط مجاز به استقرار در یک مرکز رشد است.
آیا یک شرکت مستقر در یک مرکز رشد می تواند در صورت ضرورت به مرکز رشد دیگری انتقال یابد؟ 
یک واحد فناور مستقر در مرکز رشد با توجه به التزام در انجام تعهدات حقوقی قراردادهای منعقده با مرکز رشد، فقط در صورت تسویه حساب می تواند درخواست پذیرش خود را به مرکز رشد دیگری ارائه نماید.
گردش کارها

پاسخ


چند نمونه از پرسش ها به شرح ذیل هستند:
1. چرا می خواهید در مرکز رشد مستقر شوید؟
2. ماهیت ایده ی محوری و موضوع فعالیت مؤسسه چیست؟
3. برای اجرایی کردن ایده ی محوری، چه نوع حمایت و خدماتی را از مرکز رشد انتظار دارید؟
4. چقدر آمادگی برای فعالیت گروهی دارید؟
5. مؤسسین،برای فعالیت درموضوع کاری مورد نظر، چقدرمی خواهند سرمایه گذاری کنند؟
6. آیا فعالیت شما منجر به ایجاد یک حرفه خواهد شد؟ چقدر اشتغال ایجاد می کند؟
7. برای فعالیت در بخش خصوصی چه انگیزه هایی دارید؟
8. آیا در صورت عدم پذیرش در مرکز رشد، باز هم حاضر به پیگیری موضوع کاری پیشنهادی خود هستید؟

پاسخ


مراحل رشد مؤسسات و خدمات قابل ارائه از طرف مرکز رشد بر اساس 3 سال استقرار معمولا به صورت زیر پیش بینی شده است: 


ارزیابی مؤسسات بر اساس نحوه ی گذراندن دوره های فوق انجام می گیرد و خروج مؤسسات از مرکز رشد با توجه به دو معیار رشد یافتگی یا رسیدن به سقف زمانی، صورت می گیرد. 

پاسخ


تعهدات مؤسساتی که در مرکز رشد مستقر می شوند به شرح زیر است:
1. تلاش در جهت رشد کمی و کیفی فعالیت های مؤسسه، طبق برنامه ی کاری مصوب، در طول زمان استقرار در مرکز رشد.
2. همکاری با مرکز رشد در ارزیابی دوره ای از روند رشد مؤسسه
3. انعکاس ارتباط مؤسسه با پارک علم و فناوری به نحو مناسب در کلیه ی مکاتبات و مدارک.
4. بازپرداخت اعتبارات دریافتی در دوره ی حضور در مرکز رشد، مطابق با آیین نامه های مربوطه.
5. پرداخت هزینه های خدمات دریافتی بر اساس تعرفه ها در موعد مقرر.
6. خروج مؤسسه از مرکز رشد پس از طی دوره ی رشد یا دوره ی رشد مقدماتی. 
شرایط خاتمه ی فعالیت موسسه در مرکز رشد چیست؟
هر یک از شرایط زیر به عنوان شرط خاتمه ی فعالیت مؤسسه در مرکز رشد تلقی می شود:
1. دستیابی به معیارهای رشد یافتگی به تشخیص و تصویب شورای مرکز رشد
2. عدول از ضوابط پارک و مرکز رشد با تشخیص شورای مرکز رشد
3. عدم موفقیت ناشی ازقصور در پیشبرد ایده ی محوری به تشخیص شورای مرکز رشد
4. عدم دستیابی به اهداف کمی وکیفی ومراحل اجرایی پیش بینی شده دربرنامه کاری
5. درخواست متقاضی مبنی بر عدم تمایل به ادامه ی استقرار در مرکزر شد

پاسخ

میزان موفقیت مرکز رشد را می توان از روی اثر بخشی و سودمندی فعالیت های آن، تعداد کارآفرینان موفق پرورش یافته در مرکز رشد، آثار اجتماعی ایجاد شده در منطقه و سلامت و استقلال مالی و اقتصادی آن ارزیابی نمود. مرکز رشد باید جذابیت های لازم برای حضور و جذب مؤسسات نوپا را داشته باشد.

پاسخ

مراکز رشد به طرق مختلفی می توانند به تأمین سرمایه موردنیاز مؤسسات مستقر کمک نمایند:

 • تأمین سرمایه اولیه و اعتبار لازم برای حمایت از ایده محوری
 • مرتبط و آشنا ساختن مؤسسات با انواع صندوق های مالی موجود نظیر صندوق حمایت از پژوهشگران،صندوق حمایت¬ازتوسعه تکنولوژی وصندوق های غیردولتی پژوهش وفناوری
 • مرتبط ساختن مؤسسات با سرمایه گذاران و سرمایه های ریسک پذیر
 • کمک به مؤسسات برای دریافت تسهیلات بانکی
 • هدایت طرح‌ها وفعالیت مؤسسات به سمت بهره‌گیری از منابع و اعتبارات و ردیف‌های متمرکز مالی نظیرلوح تکفا، بند(د) ماده45، طرح های نیمه صنعتی و تسهیلات اشتغالزای زود بازده. 

 

 

 

مجتمع آزمایشگاهی پارک علم و فناوری خراسان

 

پاسخ

 • مواد و متالورژی
 • مکانیک ساختمان
 • سرامیک‌های مهندسی
 • برق
 • شیمی و تجزیه
 • برچسب انرژی
 • شرایط محیطی
 • محیط زیست

پاسخ

 • اداره استاندارد
 • سازمان تایید صلاحیت ایران ISO 17025
 • شرکت ملی گاز ایران
 • شرکت توزیع برق مشهد
 • سازمان محیط زیست
 • شرکت آب و فاضلاب
 • عضویت شبکه آزمایشگاههای علمی ایران (شاعا)
 • عضویت شبکه ی آزمایشگاهی متالورژی

پاسخ

به سایت و دامنه‌ی فعالیت‌ها رجوع شود.

پاسخ

این مجتمع وابسته به پارک علم و فناوری خراسان و وزارت علوم تحقیقات و فناوری می‌باشد.

پاسخ

به سایت و قسمت تعرفه‌های آزمون ارجاع شود.

پاسخ


دانشجویان و شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری  ۲۰% 
شرکت های طرف قرارداد همکاری ۱۰%

پاسخ


۱- طراحی و ساخت سرامیک های مهندسی و صنعتی(بخصوص آلومینا و زیرکونیا)
۲- ایجاد پوشش های فلزی و غیر فلزی
۳- رائه مشاوره‌های علمی و فنی در حوزه سارمیک های مهندسی