Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

شرکت‌های جاری در پارک علم و فناوری خراسان:

  • کل شرکت‌های جاری: ۲۷۳
  • شرکت‌های امورموسسات: ۵۹
  • شرکت‌های مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات: ۲۸
  • شرکت‌های مرکز رشد فناوری انرژی: ۱۹
  • شرکت‌های مرکز رشد فناوری تربت حیدریه: ۳۲
  • شرکت‌های مرکز رشد فناوری جامع: ۳۸
  • شرکت‌های مرکز رشد فناوری‌های فرهنگی و زیارت : ۲۷
  • شرکت‌های مرکز رشد فناوری گناباد: ۱۹
  • شرکت‌های مرکز رشد فناوری نیشابور: ۲۳
  • شرکت‌های مرکز رشد فناوری کشاورزی: ۲۸