Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

1. خدمات توسعه صادرات

عنوان خدمت/وظیفه خدمات امور بین الملل و  توسعه صادرات - توسعه صادرات
ار‌ائه دهنده مرکز توسعه کسب و کار
نوع ار‌ائه استفاده از ظرفیت شرکت های ارائه دهنده خدمات فناوری
مدارک لازم پذیرش در مراکز رشد پارک /ارسال مستندات براساس ضوابط پذیرش 
خدمت گیرندگان شرکت های عضو دوره رشد و موسسات فناور همکار
شرح خدمت/وظیفه تسهیل اخذ گواهینامه ها و مجوزهای بین المللی
ارزیابی آمادگی صادراتی
حمایت از حضور در نمایشگاه های خارجی
حمایت از پذیرش و اعزام هیات های تجاری
حمایت از دریافت کارت بازرگانی
حمایت از آموزش بازرگانی و صادرات
حمایت از تهیه برنامه مدون صادرات
حمایت از حضور در مناقصات خارجی
آخرین ویرایش 99/12/06

 

2. خدمات گمرک

عنوان خدمت/وظیفه خدمات امور بین الملل و  توسعه صادرات -خدمات گمرکی
ار‌ائه دهنده مرکز توسعه کسب و کار
نوع ار‌ائه سامانه فرآیندهای پارک /استفاده از ظرفیت شرکت های ارائه دهنده خدمات فناوری
مدارک لازم پذیرش در مراکز رشد پارک /ارسال مستندات براساس ضوابط پذیرش 
خدمت گیرندگان شرکت های عضو دوره رشد و موسسات فناور همکار
شرح خدمت/وظیفه تسهیلگری امور گمرکی
تسهیل اجرای معافیت های گمرکی
راه اندازی نمایندگی گمرک در پارک
آخرین ویرایش 99/12/06

 

تیم کاری

سیدایمان شریعتی

سیدایمان شریعتی

مدیریت توسعه کسب و کار
نیکا خواجه‌پور

نیکا خواجه‌پور

مسئول مالکیت فکری و انتقال فناوری
محمدعلی دشتی

محمدعلی دشتی

کارشناس خدمات فناوری