Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


شرکت دانش بنیان پارس اطلس مستقر و عضو دوره رشد مرکز رشد فناوری تربت حیدریه پارک علم و فناوری خراسان

با ایده محوری: تهیه اطلاعات مکانی به روش سنجش از راه دور با استفاده از سنجنده های پهپادپایه