Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

برگزاری جلسه مدیران مراکز نوآوری استان و پارک خراسان درخصوص اکوسیستم نوآوری

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


جلسه صمیمانه ای با حضور مدیران مراکز نوآوری دانشگاهی و مسئولین پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان به نقل از مرکز نوآوری و شکوفایی خلاقیت؛ در این جلسه صمیمانه ای درخصوص بررسی اکوسیستم نوآوری با حضور مدیران مراکز نوآوری دانشگاهی و مسئولین پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.

طی این جلسه مدیران مراکز نوآوری دانشگاه ها به بیان پیشنهادات و دغدغه های حوزه نوآوری پرداختند.

در ادامه دکتر قنبری ضمن اشاره به حضور و همکاری مشترک، از پتانسیل موجود و روند صعودی اکوسیستم نوآوری ابراز خرسندی کردند.

وی افزود: این جریان باید هوشمندانه هدایت شود و ناکام ماندن در تحقق اهداف این جریان ،خطر جدی ای این اکوسیستم را تهدید خواهد کرد