Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


مرکز رشد فناوری جامع پارک علم و فناوری خراسان با فراهم آوردن محیط حمایتی  لازم در جهت توسعه ایده های فناورانه و تبدیل آن ها به کسب و کارهای فناورانه  ودرنهایت ثروت ورفاه حال جامعه بعنوان مرکز رشد برتر استان خراسان رضوی درسال 93شناخته شد.
به گزارش روابط عمومی واموربین الملل پارک علم وفناوری خراسان، این مرکز تاکنون بیش از 300 ایده را مورد حمایت  قرار داده و بیش از 100 کسب و کار فناورانه جدید را به چرخه اقتصاد دانش بنیان کشور وارد کرده است تا به عنوان بزرگترین مرکز رشد فناوری استان خراسان، نقش موثر خود را در تبدیل علم به ثروت ایفا نماید.
سیادتی مدیرمرکز رشد جامع گفت :از دلایل مهم انتخاب این مرکز بعنوان مرکزرشد برتر در استان خراسان می توان به تنوع خدمات وحمایت ها، تعداد بالای شرکت ها ی پذیرفته شده ومیزان اشتغال ایجاد شده دراین شرکت ها درپارک علم و فناوری خراسان اشاره کرد.

شایان ذکراست که پارک علم وفناوری خراسان دارای 8مرکز رشدبوده که 4مرکز رشد تخصصی شان عبارتنذ از: مرکزرشدانرژی،مرکزرشدICT، مرکزرشدکشاورزی،مرکز رشد فرهنگی وزیارت، مرکز رشد جامع وهمچنین مراکز رشداقماری که در شهرستانهای نیشابور،گنابادوتربت وجوود دارند و زیر نظر پارک علم و فناوری خراسان فعالیت می کنند.