Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

دومین مجمع عمومی دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


دومین مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد
با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و مفاخر دانشگاه فردوسی مشهد

 

زمان: 14 آذر ماه 1398 - از ساعت 🕟 16:30 الی 20 🕗
مکان: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، سالن دکتر رحیمی زاده