Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

برگزار جلسه آموزشی؛

زمان: سه‌شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


جلسه ارائه مدل های تعامل پارک ها، دانشگاه ها، و شتابدهنده ها با استارتاپ ها و شرکت های فناور در تاریخ 19 آذر ماه در محل پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد. در این جلسه دکتر یاسر کراچیان به ارائه مطالعات و تحقیقات خود در این زمینه پرداخت.

شایان ذکر است وی در حال حاضر مدیر تجاری سازی دانشگاه یورک کانادا می باشد.