Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


معرفی دستاوردهای شرکت آرون زیست طب پاژ عضو مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری خراسان در رادیو جوان

سه شنبه 8 بهمن ماه 98- ساعت 12:30 - برنامه نوآفرین رادیو جوان