Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

به همت مرکز رشد ICT پارک علم و فناوری خراسان:

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


نشست سرمایه گذاران افغانستانی مقیم ایران و پارک علم و فناوری خراسان با محوریت استارتاپ ویکند ویژه اتباع افغانستان در ایران برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد ICT؛ نشست سرمایه گذاران افغانستانی مقیم ایران با حضور علی جاهدی مدیر مرکز رشد ICT و به منظور معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در استارتاپ های ایرانی و بررسی فرصت های همکاری و جلب حمایت مالی برای برگزاری اولین استارتاپ ویکند اتباع افغانستان ایران برگزار شد.
استارتاپ ویکند ویژه اتباع افغانستان در ایران با رویکرد افزایش توانمندی، ارزش آفرینی اتباع افغانستان در ایران، توسعه ارتباطات هم افزا بین شرکت های ایران و افغانستان و توسعه محصولاتی ایرانی به بازار افغانستان در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.