Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


شرکت تجارت‌گستران پرهام آینده (گروه ترجمه آینده) - عضو مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت پارک علم و فناوری خراسان