Khorasan Science and Technology Park (KSTP)زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


تعویق فراخوان طرح جوانه گرنت فناوری تا اطلاع ثانوی

به اسـتحضار میرسانـد با توجه به تـداوم شـرایط اضـطراري در کشور و ادامه روند تعطیلی دانشگاه ها در روزهاي پیشرو، فراخوان «طرح گرنت جـوانه» تـا اطلاع ثانوي به تعویق می افتد. امید است هرچه زودتر با رفع معضل فعلی و استقرار شرایط عادي در کشور، برنامه پیش بینی شده با زمان بندي جدید فعال و دنبال شود.

برنامه گرنت فناوری از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف بسط و توسعه فعالیت‌های نوآورانه و فناورانه در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی طرح‌ریزی شده است. این برنامه با حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (پارساها)ی دارای ایده‌های فناورانه و بازارگرا در قالب «طرح جوانه» در ۵ استان منتخب به اجرا درخواهد آمد.
اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی که استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری هستند،‌ مخاطبین اصلی طرح جوانه خواهند بود و با توجه به اینکه سازمان حامی در فراخوان اول پارک فناوری اطلاعات می باشد، زمینه‌ی دستاورد پارساها می‌بایست مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات باشد.