Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


پارک علم و فناوری خراسان رضوی درنظر دارد نسبت به واگذاری حق بهره برداری از مجتمع آزمایشگاهی و پایلوت سرامیک پارک خود واقع در مشهد، کیلومتر 15 بزرگراه آسیایی در قالب قرارداد اجاره اقدام نماید .

بدینوسیله از متقاضیان حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت با سابقه اجرایی مشابه در امور خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی و با توان مالی مناسب دعوت به عمل می آید حداکثر به مدت 7 روز از تاریخ درج آگهی با مراجعه به سایت اینترنتی پارک به نشانی www.kstp.ir  در قسمت فرآخوان وملاحظه لیست تجهیزات ، شرایط اختصاصی و پیش نویس قرارداد ، از طریق  سامانه تدارکات دولت به نشانی www.setadiran.ir  نسبت به دریافت مستندات و ارائه سوابق و مبلغ پیشنهادی خود اقدام نمایید .

لازم به ذکراست برنده شدن دراین واگذاری هیچگونه تعهدی برای پارک علم و فناوری خراسان رضوی مبنی بر واگذاری به متقاضی نخواهد داشت و در نهایت پارک پس از بررسی های لازم در خصوص صلاحیت کاری متقاضیان نسبت به اعلام نام پیمانکار برنده اعلام نظر خواهد نمود همچنین هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .

آدرس: مشهد، تهران، کیلومتر 15 بزرگراه آسیایی، مجتمع آزمایشگاهی تلفن 35003333-051 داخلی 606