Khorasan Science and Technology Park (KSTP)زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


دکتر مرتضی دزیانی و مهندس سعیده محمدیان به عنوان نمایندگان برگزیده از سوی کارشناسان پارک علم و فناوری خراسان انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان؛ پیرو تأکید رئیس پارک علم و فناوری خراسان مبنی بر تعامل هرچه بیشتر بدنه کارشناسان با ریاست پارک، دو نماینده از بین کارشناسان خانم و آقا براساس رای گیری انتخاب شدند.

کارشناسان منتخب دکتر مرتضی دزیانی، کارشناس اداری-استقرار و مهندس سعیده محمدیان، کارشناس برنامه ریزی و ارزیابی مراکز رشد برای دوره یک ساله انتخاب شدند.

شایان ذکر است نمایندگان کارشناسان پس از تایید رئیس پارک علم و فناوری خراسان، به عضویت شورای رفاهی پاک نیز منصوب خواهند شد.