Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


با موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، پارک های علم و فناوری خراسان از هیئت امنای منطقه دو فناوری منفک شده و مجاز به تشکیل هیئت امنای مستقل شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، با موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، پارک های علم و فناوری "خراسان رضوی"، "یزد" و "فارس" از هیئت های امنای مناطق دو و چهار فناوری منفک شده و مجاز به تشکیل هیئت امنای مستقل شدند.

با توجه به این تفکیک، تغییراتی در هیئت های امنای مناطق فناوری کشور در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد شد و این هیئت ها به چهار منطقه فناوری تقلیل یافت.