Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

با همکاری شرکت کارن افزار نوید پارسیان و پردیس جامع صورت پذیرفت؛
بازدید کارشناسان شرکت ملی حفاری از شرکتهای پردیس انرژی

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


مدیران واحد ابزار دقیق خدمات ویژه شرکت ملی حفاری ایران، از سایت کارگاهی شرکتهای حاضر در پردیس انرژی پارک علم و فناوری خراسان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری انرژی؛ مدیران واحد الکترونیک و ابزار دقیق خدمات ویژه شرکت ملی حفاری ایران، در حاشیه بازدید و عقد قرارداد همکاری با شرکت کارن افزار نوید پارسیان از شرکت های عضو پردیس انرژی بازدید نمودند.

در طی این بازدید که از شرکت های دانش بنیان کاوش صنعت توس، پرتو صنعت پاژ، خدمات نیروگاهی آهار و پارس سایان الکترونیک صورت گرفت، ضمن معرفی محصولات و خدمات، این شرکت ها به ارائه توانمندی های خود پرداختند و راه‌های همکاری مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

ارائه نیازهای اساسی شرکت ملی حفاری در حوزه های مختلف از جمله تامین کارتهای الکترونیکی خاص و سیستم های کنترلی و مانیتورینگ ویژه با فوریت و بدون داشتن فرصت کافی پژوهشی از جمله مواردی بود که در این بازدید ها از سمت مدیران کارفرمایی مطرح شد. 

در پایان این بازدید به جهت توسعه همکاری مشترک مقرر شد شرکتهای مطرح ضمن ارسال ظرفیت و توانایی های خود در بازدید از سایتهای عملیاتی شرکت ملی حفاری و بررسی نیازمندیهای موجود دیدن نمایند.