Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

شرکت پتروشیمی کیمیای خاورمیانه از شرکت های پردیس انرژی پارک خراسان بازدید کرد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


بازدید کارشناسان ارزیابی منابع و مسئول خرید داخلی شرکت پتروشیمی کیمیا پارس خاورمیانه و مسئول طبقه بندی کالای شرکت ملی گاز ایران، از محل شرکت های عضو پردیس انرژی پارک علم و فناوری خراسان طی روزهای کاری ۱۷ و ۱۸ دیماه صورت پذیرفت.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری انرژی، کارشناسان بازرگانی شرکت پتروشیمی کیمیا به جهت بررسی امکان تامین داخلی تجهیزات خود از شرکتهای پردیس انرژی پارک خراسان بازدید نمودند.  شرکت پتروشیمی کیمیا پارس خاورمیانه به عنوان یکی از پتروشیمی های تازه تاسیس کشور شناخته شده که با ظرفیت تولید 1.65 میلیون تنی تولید متانول با گرید AA در سال نقش پر رنگی در تامین نیازهای این حوزه دارد. این شرکت از شاخه های هلدینگ پترو فرهنگ بوده که در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، مهد شرکت های پتروشیمی مستقر می باشد.

بازدید مجموعه کیمیا که به دعوت پارک علم و فناوری خراسان و با همکاری خراط، مشاور پردیس انرژی صورت میگرفت، در ادامه افزایش همکاری های سازمان یافته با کارفرمایان صنعت پتروشیمی و همچنین توسعه نقش شرکت های داخلی و فناور در تامین نیازهای صنعت بحساب میآید.

طی این بازدید که در تاریخ های 17 و 18 دی ماه انجام شد، آقایان سبزقبایی و کریمی، کارشناسان خرید داخلی و بررسی منابع پتروشیمی کیمیا ضمن بازدید، توان شرکتهای عضو را ارزیابی و ضمن تایید توانمندی تخصصیشرکتها، خواستار پیگیری ورود واحدهای عضو به وندور داخلی پتروشیمی کیمیا و افزایش تعاملات با بخش عملیاتی جهت شناخت دقیق جنبه های فنی نیازها شدند. 

پیگیری ورود شرکت ها به وندور لیست داخلی، ارائه پیشنهادات قراردادی، ایجاد بازارهای جدید و ارائه نیازمندی های صنعت، از جمله مواردی بود که طی این بازدید مطرح و در دستور کار دو طرف قرار گردید.

برگزاری نمایشگاه جانبی با حضور شرکت های رهپویان انرژی کاویان، صنعت پروژه توس، ماهان توسعه تجهیز پارسیان و اطلس پترو پویش پاژ و بازدید از سایت تولید کارگاهی شرکت های کاوش صنعت توس، مطلق کاران شرق، پدیده انرژی پارسیان، پرتو صنعت پاژ، پیشگام انرژی خاور، و همچنین شرکت های نیرو نماد خراسان، نوین کامپوزیت صدرا و برنا صنعت توس از برنامه های این بازدید دو روزه به شمار میرفت.