Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

کمپ توانمندسازی شرکت های دوره پیش رشد مرکزرشد نیشابور برگزار شد

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


کمپ توانمندسازی شرکت ها و واحد فناور دوره پیش رشد (رشد مقدماتی) در مرکز رشد فناوری نیشابور برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری نیشابور و به منظور توانمندسازی و انتقال تجربیات بین واحدها و شرکت های فناور دوره پیش رشد، کمپ توانمندسازی شرکت های پیش رشد مرکز رشد فناوری نیشابور، در این مرکز رشد با حضور شرکت ها و واحدهای فناور این دوره برگزار گردید.

علیرضا شیرازی، مدیر مرکز رشد فناوری نیشابور با رویکرد توانمندسازی شرکت ها و واحدهای دوره پیش رشد، ضمن بیان مجدد قوانین موجود در پارک علم و فناوری خراسان و مرکز رشد فناوری نیشابور، با ارایه موضوعات اساسی لازم در فرآیند رشد شرکت ها، به بیان مباحث "دوره آموزشی فرآیند رشد شرکت های مرکز رشد" پرداخت.

در این کمپ توانمندسازی که با حضور مدیران و پرسنل شرکت ها و اعضای تیم های فناور مرکز رشد برگزار شد، به منظور ایجاد و تقویت شبکه ارتباطی بین فناوران، هریک از این واحدها و شرکت های فناور، ضمن معرفی ایده محوری خود به بیان تجربیات و نیازمندی های مجموعه فناور خود پرداختند تا با استفاده از ظرفیت های موجود، در تکمیل و رفع نیازهای فناورانه شان، همکاری ها و توان افزایی های مشترک صورت گیرد.

در ادامه این نشست، سمیه مختاری، مدیرعامل شرکت گلپاد توران زمین که از شرکت های موفق دوره رشد مرکز رشد نیشابور می باشد نیز با حضور و ارایه تجربیات خود از سال های حضور در این مرکز رشد و شروع فعالیت تا امروز و نیز مسیر پرنشیب و فراز، ولی پر از امید و تجارب ارزنده، حضور شرکت های پیش رشد در این مرکز و استفاده از فرصت ها و ظرفیت های موجود را گامی موثر و مهم در ایجاد و توسعه کسب و کارهای فناورانه برشمرد .

در این کمپ توانمندسازی که با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در محل اتاق جلسات مرکز رشد فناوری نیشابور برگزار گردید، برنامه نظارت و ارزیابی واحدهای فناور و نیز فرآیندهای سامانه فرآیندهای پارک علم و فناوری خراسان، توسط مازیار ناظران، کارشناس نظارت وارزیابی مرکز رشد فناوری نیشابور تشریح گردید.