Khorasan Science and Technology Park (KSTP)زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


 

باسلام و احترام؛

بـا عنـایت به برگزاري "نمایشـگاه تخصصـی ایده‌ها، نوآوري‌ها و دستاوردهاي علمی موسـسات و مراکز تحقیقاتی، پارك‌هاي علم و فناوري، مراکز رشد و شرکت‌هاي دانش‌بنیان کشاورزي" در جنب "نخستین رویـداد ملی ترویج کشاورزي دانش‌بنیان و نوآور ایران" از تاریخ ۲۵ لغـایت ۲۸ خردادمـاه سـال جاري در محل دائمی نمایشـگاه‌هاي بین‌المللی شـهر آفتاب تهران، ضـمن ارسـال پوستر و اطلاعات مربـوط به نحوه شـرکت متقاضـیان حضور در نمایشـگاه موصوف، خواهشـمند است دسـتور فرمایید مراتب به نحوي مقتضـی به شرکت‌ها و واحدهاي فناور کشاورزي و منابع‌طبیعی مستقر در آن پارك/ مرکز رشد اطلاع‌رسانی گردد. ایجـاد شـرایط مطلوب براي توسعه بازار کالاها و خـدمات دانش‌بنیـان و نیز انتقال فناوري و دانش‌فنی، به واسـطه حضور صـنایع مرتبـط، از جمله سازمـان اتکـا (بـا معرفی نیازهاي فناورانه و آمادگی لازم جهت همکاري در توسعه بازار کالاهاي دانش‌بنیان از طریق فروشگاه‌هاي زنجیرهاي اتکا)، شرکت شهرك‌هاي کشاورزي و سرمایه‌گذاران از ویژگی‌هاي بارز این نمایشگاه می‌باشد.

اطلاعات بیشتر جهت شرایط ثبت نام