Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

توسط شرکت فناور نوین مرهم اکسیر بارثاوا عضو مرکز رشد فناوری نیشابور صورت می گیرد:

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


شرکت فناور نوین مرهم اکسیر بارثاوا عضو مرکز رشد فناوری نیشابور آمادگی خواهد داشت تا در راستای انجام رسالت اجتماعی خود از جوانان و حمایت از اجرای ایده های با محوریت نانو تکنولوژی ، در قالب اعطای گرنت از طرح های مورد تایید مرکز نوآوری در این حوزه حمایت نماید.

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان رضوی، شرکت نوین مرهم اکسیر بارثاوا عضو مرکز رشد فناوری نیشابور آمادگی خواهد داشت تا در راستای انجام رسالت اجتماعی خود از جوانان و  حمایت از اجرای ایده های با محوریت نانو تکنولوژی ، در قالب اعطای گرنت از طرح های مورد تایید مرکز نوآوری در این حوزه حمایت نماید.

دکتر سید محسن صادق زاده ، رئیس هیئت مدیره شرکت فناور نوین مرهم اکسیر بارثاوا با اشاره به این موضوع که اعضای این شرکت در طی سالهای متمادی به ویژه از زمان پذیرش در مرکز رشد فناوری نیشابور ،افتخار حمایت و پشتیبانی از پژوهش های دانش آموزی با موضوع و محوریت فناوری نانو را داشته است، اظهار داشت: که ماحصل این حمایتها تا کنون کشف و استعداد یابی دانش آموزان نخبه و کسب مقام های اول و دوم در جشنواره خوارزمی بوده است .

رئیس هیئت مدیره شرکت نوین مرهم اکسیر بارثاوا افزود: سقف اعطای این گرنت پنجاه میلیون ریال بوده که برای تامین بخشی از هزینه های مواد اولیه ، هزینه آنالیزهای آزمایشگاهی و مشاوره رایگان تخصصی فنی تحت نظارت پارک علم و فناوری خراسان و مرکز رشد فناوری نیشابور در اختیار نوآران این حوزه قرار خواهد گرفت .