Khorasan Science and Technology Park (KSTP)زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


مدیریت مالی فرآیندهای تولید

مدیریت مالی فرآیندهای تولید

مدرس: محمدمهدی قمیان

مدیر پروژه حسابرسی
عضو انجمن حسابداران خبره ایران

توضیحات رویداد :
• درآمدی بر مبانی بهای تمام شده در فرآیند تولید
• انواع دسته بندی اقلام بهای تمام شده در فرآیند تولید
• انواع رفتارهای نامتقارن اقلام بهای تمام شده در فرآیند تولید
• انواع تحلیل هایCVP و کاربرد آن در فرآیند تولید
• تصمیم گیری مالی براساس تکنیک محاسبه حجم در نقطه سربسر در فرآیند تولید
• تصمیم گیری مالی براساس تکنیک محاسبه حجم برای رسیدن به سود موردنظر در فرآیند تولید
• تصمیم گیری مالی براساس تکنیک محاسبه حجم برای رسیدن به بودجه در فرآیند تولید
• تصمیم گیری مالی براساس تکنیک محاسبه حاشیه ایمنی در فرآیند تولید
• تکنیک های تصمیم گیری براساس بهای تمام شده
• ساده سازی تکنیک مقایسه ای در تصمیم گیری مالی در فرآیند تولید
• ساده سازی تکنیک محاسبه هزینه فرصت در تصمیم گیری مالی در فرآیند تولید
• ساده سازی تکنیک محاسبه نقطه بی تفاوتی در تصمیم گیری مالی در فرآیند تولید

80 درصد حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت های دانش بنیان
ثبت نام : ghazal.inif.ir
70 درصد حمایت پارک علم و فناوری خراسان از شرکت های عضو
ثبت نام: portal.kstp.ir

خانم انصاری: 09014590301