Khorasan Science and Technology Park (KSTP)

نشست تخصصی

زمان: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


نشست تخصصی آشنایی با فرآیندهای دانش‌بنیان