Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


دکتر رضا قنبری به سمت معاونت ایجاد و توسعه واحدهای فناور پارک علم و فناوری خراسان منصوب شد.

دکتر سید حسن علم الهدایی رئیس پارک علم و فناوری خراسان طی حکمی دکتر رضا قنبری، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد را با حفظ سمت های آموزشی و پژوهشی ایشان به سمت معاونت ایجاد و توسعه واحدهای فناور پارک علم و فناوری خراسان منصوب کرد.