Khorasan Science and Technology Park (KSTP)


زمان: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۹

مکان:

ثبت‌نام در این رویداد

خبر رویداد


دکتر مهری، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیر کل پست کشور از پارک علم و فناوری خراسان و شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مستقر در پارک بازدید کرد.

ایشان در بازدید از شرکت اکسیررایانه صبا بر اهمیت تجاری سازی داده ها تاکید نموده و اعلام کرد که ما در این زمینه برای همکاری با پارک علم و فناوری خراسان آمادگی داریم چرا که امروزه پست های مهم دنیا وابسته به تجاری سازی داده ها هستند.

آقای دکتر مهری همچنین از شرکت حسیب از شرکت های مستقر در پارک بازدید کرد و با سامانه جامع مدیریت برنامه و بودجه، از طرح های دانش بنیان این شرکت آشنا شد.

آقای دکتر علم الهدایی، رنیس پارک علم و فناوری خراسان در دیدار با دکتر مهری از آمادگی پارک علم و فناوری خراسان برای همکاری با شرکت ملی پست ایران خبر داد و مقرر شد که نیازهای سازمان به پارک اعلام شود تا بر اساس آن نیازها، شرکت های پارک برای همکاری معرفی شوند.